logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Domkyrkan

Domkyrkan

Redan år 1050 uppförs en stavkyrka i Lund som skall komma att bli en föregångare till Lunds domkyrka. I denna tidslinje kan man följa domkyrkans utveckling genom århundradena fram till den symbol som denna är idag för staden.

Sjuarmade ljusstaken tillverkas

Sjuarmad

Den sjuarmade ljusstaken i brons  tillverkas vid 1400-talets slut av Harmen Bonstede i Hamburg och skickas till Lund i delar. Mellan ljusarmarna och foten finns evangelisternas symboler. Ljusstaken var tidigare placerad i högkoret. Den är 3,5 meter hög och ska påminna om templet i Jerusalem där en liknande ljusstake finns. Läs mer om den sjuarmade […]

1050Domkyrkans föregångare uppförs

stavkyrka

Inskriften på denna runstenen lyder: Toke lät bygga kyrka… På 1790-talet finns denna sten i en gärdesgård vid St Tvärgatan. 1829 skänks den av biskop Faxe till biskop Münter i Köpenhamn där den än idag finns inmurad i biskopsgårdens portgång. Kyrkan som Toke låter bygga är identifierad som den stavkyrka som år 1050 uppförs som […]

1060Två biskopar utses – i Lund och i Dalby

egino

1060 blir Henrik Lunds förste biskop. Denne engelsman har tidigare varit biskop på Orkneyöarna och kapellan vid Knut den stores hov. Henrik, som förträder den anglosaxiska kyrkan, har en konkurrent i Egino som samtidigt blir biskop i Dalby. Egino är vigd till ämbetet i Bremen. Efter Henriks död 1066 blir Egino biskop i Lund över […]

1060Dalby domkyrka uppförs

dalbykyrka

Kyrkan anses vara den äldsta bevarade stenkyrkan på Skandinaviska halvön, grundlagd 1060. Dock återstår av denna äldre kyrka endast ett murparti i den södra mittskeppsmuren med en i en nisch inmurad pelare. Det mäktiga västtornet med den kryssvälvda hallen i bottenvåningen uppfördes i början av 1100-talet.

1060Lunds förste biskop

LundiArtal

1060 blir Henrik Lunds förste biskop. Denne engelsman hade varit biskop på Orkneyöarna och kapellan vid Knut den Stores hov. Henrik som företrädde den anglosaxiska kyrkan hade en konkurrent i Egino som samtidigt blev biskop i Dalby. Efter Henriks död 1066 blir Egino biskop i Lund över ett samlat lundastift. Därmed hade den tyska kyrkan […]

1085Gåvobrev till Domkyrkan

gavobrev

1085 får Domkyrkan i Lund en stor gåva av kungen Knut den helige. Gåvan omfattar stora jordegendomar på Själland och i Skåne samt skatteinkomster från bland andra Lund (21 mark om året). Gåvobrevet som är daterat den 21 maj 1085 ger Domkyrkan och domkapitlet en fast ekonomisk grund och blev av stor betydelse för skapandet […]

1123Kryptan i Domkyrkan invigs

kryptan

1123 invigs kryptan i Domkyrkan. Detta är den första delen som färdigställs i det väldiga katedralbygget som påbörjats på 1080-talet. Det första altaret invigs av ärkebiskop Asker med reliknedläggning. Detta enligt Necrologium Lundense dvs den dödbok där man antecknar dödsdagarna för medlemmarna av domkapitlet. Nekrologiet som tillkommer samtidigt som kryptinvigningen är kanske den viktigaste källan […]

1131Kryptans södra altare invigs

AltareKryptanO

1131 invigs det sista av Kryptans altare, det södra altaret. Detta är helgat åt bekännaren Blasius och martyren Ægidius. Det var till detta altare som man för över relikerna från Sven Estridsens kyrka.

1134Mur och vall byggs runt Lund

vallgrav

Lund förses 1134 med mur och vall. Stadsparksvallen – Högevall – är den enda del av denna som finns kvar i dag, men muren och vallens sträckning är relativt väl bevarad i gatunätet: Södra Esplanaden, Östra Vallgatan, Biskopsgatan, Allhelgona Kyrkogata, S:t Laurentiigatan, Clemenstorget, Bangatan.I varje väderstreck finns vid denna tid en ingång: en tull. Dessa […]

1134Det nordiska ärkebiskopsdöme återupprättas

ascer

Biskop Ascer vill till varje pris att Lunds ärkestift skulle bestå och han går därför över till Erik Emunes sida. Denne kämpar mot den danske kungen (sin farbror). Lunds stad befästs. Borgaren David i Lund, Erik Emunes systerson, låter hyra in 300 tyska ryttare. Annandag Pingst, den 4 juni 1134 sker avgörandet genom slaget vid […]

1145Högaltaret i Domkyrkan invigs

hogaltare

1145 invigs högaltaret i Domkyrkan. Det är ärkebiskop Eskil som förrättar invigningen i närvaro av en lysande församling furstar och stormän. Altaret tillägnas jungfru Maria och den helige Laurentius. Domkyrkan är vid denna tidpunkt troligen färdigställd med undantag för västpartiet. Ambitionsnivån är också mycket hög, förebild är katedralen i Spier, den tyska kejsarens gravkyrka. En […]

1172Domkyrkan härjas av brand

Lund har härjats av stora bränder ett antal gånger under historien. 1172 inträffar en av dessa storbränder där också domkyrkan drabbas. Andra gånger detta hänt är 1234, 1263, 1287 och 1294.

1234Domkyrkan brinner

brinnandekyrka

1234 drabbas Domkyrkan av en katastrofartad brand. Taket störtar in och måste senare återuppbyggas med valvslagning.  Anledningen till branden är okänd, kanske kan det varit blixten som slog ner. Vid denna tid är Uffe Trugotsson ärkebiskop och denne skänker pengar både till uppförande av valv, till nya fönster och till en ny predikstol. Kyrkan hade […]

1240Bronsstoderna anskaffas

bronsstod

I koret finns en bronsskulptur av S:t Laurentius. Han håller sitt martyrredskap halstret i ena handen och i den andra har han en grönskande palmkvist i den andra – en symbol för seger enligt Uppenbarelseboken. Denna bronsskulptur hör samman med de två änglastoderna till höger och till vänster nedanför den stora trappan. De är alla […]

1274Ärkebiskop Erlandsson begravs

LundiArtal

1274 läggs ärkebiskop Jakob Erlandsson till sista vilan i gråbrödernas kyrka. Han hade dött på Rügen på hemväg från Rom efter en landsförvisning som haft sina orsaker i konflikten mellan mellan kyrklig och kunglig maktutövning.

1325Laurentiusstodens basparti gjuts

baspartibronsstod

Omkring 1325 gjuts baspartiet till Laurentistoden. I koret finns en bronsskulptur av S:t Laurentius. Han håller sitt martyrredskap halstret i ena handen och i den andra har han en grönskande palmkvist i den andra – en symbol för seger enligt Uppenbarelseboken. Denna bronsskulptur hör samman med de två änglastoderna till höger och till vänster nedanför […]

1375Korstolar sätts upp i Domkyrkan

korstolar

1375 sätts de 78 korstolarna upp i Domkyrkan. Dessa är tillverkade i ek på 1300-talet. Ursprungligen var de avsedda för Domkyrkans präster och hade då en annan placering i högkoret. Sniderierna består bland annat av bilder ur gamla testamentet. Förmodligen har stolarna varit målade och än idag kan man på vissa stolar ana färgrester av […]

1395Kyrkklockor till Domkyrkan

kyrkklocka1

1395 får Domkyrkan en av sina klockor som 309 år senare, 1704, fick gjutas om. Den är signerad av mästaren Petrus Englekini. Kyrkklockor göts redan vid 1100-talets mitt i Lund och klockgjutarna fick naturligtvis en bra marknad i det kyrktäta Lund.

1398Altarskåp till Domkyrkan

altarskap

1398 får Domkyrkan det altarskåp som finns uppställt i koret. Förmodligen är detta det finaste i sitt slag i hela Östersjöområdet vid denna tid. Altarskåpet är ett nordtyskt arbete och bekostas åtminstone delvis av en fru Ida Persdotter (Falk).

1425Horologium Mirable Lundense tillverkas

Uret2

 Omkring år 1425 kommer det ursprungliga medeltida uret Horologium Mirabile Lundense (”Det underbara I hela Europa finns bara tre ur liknande detta bevarade. Läs mer om uret här.

1459Mur byggs runt Lundagård

lundagardsmur

Ärkebiskopen Tuve Nilsson låter enligt uppgift omgärda Lundagård med en mur 1459 och befäster också själva ärkebiskopspalatset med mur. Troligtvis är dock ärkebiskopens område redan sedan tidigare befäst, men man ser helt enkelt till att förstärka försvarsverken, med all säkerhet med tanke på händelserna 1452 när Karl Knutsson anföll staden och biskopsborgen. Läs mer om […]

1475Fler altarskåp tillkommer

Under perioden 1475-1520 tillkommer flera altarskåp i domkyrkan, t ex Jens Brostrups Mariaaltare, S:t Göran och S:t Kristoffer

1513Kyrkklocka till Domkyrkans norra torn

kyrkklocka2

Domkyrkan får 1513 den kyrkklocka som än idag hänger i det norra tornet. Den gjuts av Johannes Fastenove som vid denna tid är klockgjutare i Köpenhamn. Den kallas för Lillklockan (även Birgers klocka) och är Domkyrkans äldsta klocka i bruk. Klockan väger 800-1000 kg och tonen är ciss.

1519Ärkebiskopen dör

LundiArtal

Birger Gunnarsson dör 1519. Han är den siste lundensiske ärkebiskop som vigs till sitt ämbete av påven. Gunnarsson läggs i den sedan tidigare färdigställda sarkofagen som än idag står på sin plats i kryptan. Efter hans död vidtar en tid av upplösning och förnedring för domkapitlet i Lund som inte kan hävda sig mot kungamakten […]

1523Adam von Düren reparerar Domkyrkan

adamvanduren

Birger Gunnarsson kallar in den westfaliske stenmästaren Adam von Düren för att göra reparationsarbeten på Domkyrkan. Von Düren sätter kryptan i stånd och leder vatten från kryptan genom en stentrumma ner mot Stortorget. Han utför också Birger Gunnarssons sarkofag och tillverkar 1514 det märkliga brunnskaret för brunnen i kryptan. 1523-1528 är Adam von Düren åter […]

1527Reformation i Sverige

lutherreformation

Den evangeliska läran predikas 1527 obehindrat i Malmö. I Lund står ärkebiskopen maktlös. Samma år genomför Gustav Vasa reformationen i Sverige.

1536Reformationen ett faktum i Danmark

lutherreformation

Den 30 oktober 1536 utfärdar herredagen i Köpenhamn den recess som innebär att reformationen av den danska kyrkan blir ett faktum. Biskoparna avsätts och deras gods och gårdar dras in till kronan. Domkapitlet och klostren lämnas dock orörda. Beslutet som tas i Köpenhamn innebär att Lunds medeltida storhetstid nu definitivt är över.

1537Ärkebiskopen tvingas avgå

Bille

Den 12 augusti 1537 tvingas ärkebiskopen Torbern Bille att avsäga sig ämbetet. Det 433 år gamla ärkebiskopssätet tillhör nu historien. Lundagård tillfaller staten och istället för en ärkesbiskop tillsätts nu en superintendent som chef för stiftet och domkapitlet. Den 2 september vigs Frans Vormordsen i Köpenhamn till Lunds förste superintendent, vilket ungefär motsvarar en biskop.

1537Kyrkor i Lund börjar rivas

lund1585

En kunglig befallning går 1537 ut till borgarna i Lund att ”nedbryta de kyrkor och kyrkogårdar därstädes”. Rivningsarbetena påbörjas omgående på flera av stadens kyrkor och kloster. Rivningsmaterialet transporteras i väldig omfattning till Malmö där det kommer att användas i befästningsarbetena.

1559Knutsklockan i södra tornet stöps

S:t Knutsgillets klocka är gjuten 1559 av Iacon Holst i Lund. Klockan väger 600-700 kg och tonen är F. Klockan ägs av S:t Knuts gille i Lund. Enligt tradition ringer Knutsklockan varje morgon klockan 08.00 och varje kväll klockan 21.00.

1577Lekmannaaltaret uppförs

lekmannaaltare

1577 invigs det s k Lekmannaaltaret, placerat nedanför lektoriemuren. Det är en 6 meter hög altartavla som blir den första betydande renässansaltartavlan  Danmark och blir i praktiken domkyrkans huvudaltare eftersom högaltaret tas ur bruk som ett resultat av den lutherska reformationen. Numer finns Lekmannaaltaret i Domkyrkomuseet.

1577Kyrkklocka restaureras

kyrkklocka2

1577 har Maria Laura ringt färdigt i Domkyrkan. Storklockan har spruckit och resterna hämtas till Kronborg där två nya klockor kan gjutas av den mer än 9 ton tunga klockan som varit Domkyrkans stolthet.

1668Lunds Universitet invigs i domkyrkan

sigill1666

Lunds universitet invigs den 28 januari 1668 i domkyrkan. Den 18 februari hålls de första föreläsningarna. Kyrkan utgör universitetets huvudsakliga undervisnings- och sammanträdeslokal fram till dess att lärosätet i slutet av 1600-talet får Kungshuset som sin första egna byggnad. Under universitetes tidiga period är antalet studenter i genomsnitt omkring 200.

1700Det gamla sadeltaket ersätts med mansardtak

Under 1700-talet genomfördes en rad ändringsarbeten på domkyrkan. Bland annat försågs hela kyrkan med ett mansardtak. Ett förslag på 1780-talet att riva absiden förverkligades dessbättre aldrig.

1779Absiden demonteras

Absiden

1779 är kyrkans absid i så dåligt skick att den håller på att störta ner. Kaptenen vid fortifikationen Hans Christian Dehn tillkallas, men hans förslag innebar total förstörelse av absiden och att ersätta denna med en rak korvägg. Landshövdingen och biskopen förkastar därför planen. I stället beslutar man sig, med kung Gustav III:s samtycke, för […]

1811Kapellen på södra sidan rivs

DomKfranSoder1753

1811 rivs de två kapell som byggdes under medeltiden och som stöttade upp väggen. Det första byggdes år 1327-1330 ihörnet mellan långhuset och södra transeptet. Detta kunde byggas med hjälp av donationerfrån Karlden den Röde som blivit ärkebiskop 1325. Det andra kapellet byggdes några år efter 1418 invid det södra tornet då Peter Lykke blev […]

1837Domkyrkouret monteras ner

Uret3

Domkyrkouret, det sk Horologikum Mirable Lundense, hade då förfallit och varit ur funktion i mer än 200 år. Detta monterades därför ner 1837.

1842Biskopshuset invigs

biskopshuset

Biskopshuset byggs 1842 för att hysa institutionerna för zoologi, fysik och kemi. Knappast något biskopshus, men huset fick detta namn när universitetet efter några år upptäckte att det var för litet och då helt enkelt bytte hus med kyrkan. Läs mer om Biskopshuset.

1868Domkyrkan byggs om

ombyggnad

1868-1880 byggs domkyrkan om under ledning av Helgo Zettervall. När ombyggnaden är klar har byggnaden genomgått stora förändrigar. Läs mer om Domkyrkans historia här

1923Domkyrkan 800-årsjublerar

Domkyrkan högtidlighåller sitt 800-årsjubileum 1923. Medeltidsuret står då färdigrestaurerat tack vare ett outtröttligt arbete av den danske tornurfabrikanten Bertram Larsen och domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Interiört berikas kyrkan av den danske konstnären Joakim Skovgaards mosaik förställande Kristi återkomst i absidens hjälmvalv, och den norske konstnären Emanuel Vigelands glasmålerier i absiden och tvärskeppet.

1925Absidmosaiken utförs

Mosaik

Högkorets tak domineras av en sex meter hög absidmosaik föreställande Jesu återkomst, i gestalt av en Kristus Pantokrator. Den utfördes av Joakim Skovgaard 1925-1927. Som material till mosaiken har man använt glas från Venedig och natursten. Under mosaiken finns tre fönster med glasmålningar med motiv ur skapelseberättelsen utförda 1930 av Emanuel Vigeland.

1929Nya domkapitelhuset invigs

kapitelhuset

Domkapitelhuset byggs 1929 som förvaltningslokaler till domkapitlet och stiftsförvaltningen. Detta ritas av arkitekten Theodor Wåhlin som är domkyrkoarkitekt 1902-1948.  Läs mer om domkapitelhuset.

1954Domkyrkan restaureras

eilergraebe

Under åren 1954—63 ledde Eiler Graebe (1892-1977) en restaurering av domkyrkans inre. Då knackades Svante Thulins valvmålningar från sekelskiftet ned och de lagningar efter 1234 års brand som Zettervall utfört i cement ersattes med sandsten.

1977Kororgeln byggs

OrgelLilla

Kororgeln är den näst största av Domkyrkan fem orglar med sina 23 stämmor, 2 manualer och pedal. Den är byggd 1977 av Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri, Köpenhamn och är delvis inspirerad av 1626 års Lorentzorgel.

1990Altarplatsen i mittskeppet skapas

BoneplatsMittskepp

I mittskeppet ordnades 1990 en ny altarplats, som centrum för söndagens högmässa. Därmed anknöt man till Domkyrkans ursprungliga plan med ett huvudaltare i skeppet, ett i högkoret och ett i kryptan.

2011Domkyrkoforum

Domkyrkoforum

Domkyrkoforum invigs 2011 och är Lunds stifts besökscentrum för Lunds domkyrka. I byggnaden finns lokaler för konserter, konferenser, butik, administration med mera. Arkitekten Carmen Izquierdo och landskapsarkitekten Charlotte Lund tilldelades 2011 Lunds stadsbyggnadspris för utformandet av Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen. Domkyrkoforum tilldelas Kasper Salin-priset och Region Skånes arkitekturpris 2012.