logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Universitetet

Universitetet

Universitetets rötter finns i Nordens första högskola, som var verksam 1438-1537. Det finns en minnestavla på Klostergatan 8.
Tidslinjen startar 1578 då Lundagårdshuset byggs.

1578Lundagårdshuset byggs

lundagardshuset1676

Lundagårdshuset byggs 1578 som residens för kungens befallningshavare – länsmannen – och som bostad för kungen när han gästar Lund. Vid det här laget är Lundagårds bebyggelse med det gamla ärkebiskopspalatset starkt förfallet. Läs mer om Lundagårdshuset här.

1666Samuel Pufendorf

pufendorf

Ett av universitetets internationellt sett ryktbaraste namn genom tiderna är Samuel Pufendorf. Han kallas till en professur vid Lunds universitet i samband med universitetets grundande och innehar denna fram till universitetets stängning under skånska kriget. Pufendorf är en förkämpe för tanken att internationell rätt är oberoende av kristendomen och menade att denna rätt är förbehållen […]

1666Universitetet grundas

sigill1666

Danmark förlorar Skåne, Blekinge och Halland till Sverige vid freden i Roskilde 1658. Som ett led i försvenskningen av Skånelandskapen grundas Lunds universitet 1666 . Det hade tidigare funnits ett studium generale (ungefär högskola) för blivande präster i Lund, grundat 1438 och i funktion in på 1500-talet. Det nya universitetet får namnet Regia Academia Carolina […]

1667Olof Bagger blir universitetets förste rektor

olofbagger

Olof Bagger, född i Odense 1607, död i Lund den 11 mars 1677, var ursprungligen dansk präst och utnämns 1667 till innehavare av den andra professuren i teologi vid det blivnde universitetet i Lund.  Redan året därpå – då universitetet invigs – avancerar han dock till den första professuren (”primarius”) i samma ämne och blir […]

1671Lunds universitets första utbildningskatalog

katalog1671

Lunds universitets första föreläsningskatalog kommer 1671. Den visar ämne, plats och tid för föreläsningen. Sådana här kataloger trycktes fram t.o.m 1967. Bild från Lunds universitets bibliotek.

1676Universitetet stängs tillfälligt

krig

Skåne blev skådeplatsen för fälttåg och svåra härjningar under 1670-talet. Universitetet stängdes och dess tillhörigheter fördes i säkerhet till Malmö inför annalkande dansk trupp redan i månadsskiftet juni/juli 1676. Slaget vid Lund stod sedan 4 december. Läs mer om universitetets historia här.

1682Universitet återinvigs

1682 kan Lunds universitet återinvigas. Verksamheten hade legat nere sedan det skånska kriget och Kristianstad hade föreslagits som plats för akademin. Läs mer om Universitetets historia här.

1707Döbelius och Ramlösa brunn

ramlosa

Medicinprofessorn och provinsialläkaren Johan Jacob Döbelius upptäcker och utvecklar Ramlösa hälsobrunn i början av 1700-talet. Enligt Döbelius botar det mineralrika vattnet från källan såväl skörbjugg och svindel som gikt och darrande leder. Johan Jacob Döbelius utnämns 1710 till professor i praktisk medicin vid Lunds universitet. Han fungerar även som rektor för universitetet år 1717, 1729 […]

1727Carl von Linné skrivs in vid universitetet

carlvonlinne

1727 kommer Carl von Linné till Lund för ett par terminers studier. Han lägger grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken, som grupperar växter och djur. Linné är sin tids främste botaniker. Växten linnea namnges efter honom. Läs mer om Carl von Linné här. .

1730Gustavianska tiden

gustaviansk

Kung Gustav III är känd som beskyddare av konstnärer och diktare. Hans huvudsakliga intresse under sin levnad är emellertid teatern och han understödjer främst sådana författare som i dag har glömts bort. Gustav III:s mest betydande kulturhistoriska insats är inrättandet av Svenska akademien 1786. Svenska akademien fick 18 ledarmöter eftersom kungen tyckte att detta räkneord […]

1742Sven Lagerbring

svenlagerbring

Sven Lagerbringring studerar vid Lunds universitet från 1720 och blir 1742 professor i historia där. Bland hans mera betydelsefulla arbeten märks De usu et utilitate historiarum (1745) där han i tidens anda upptar frågan om historiens uppgift till granskning, och främst De fide historica monumentorum islandicorum (1763) där den isländska litteraturens historiska källvärde för första […]

1749Linné återkommer till Lund

carlvonlinne

1749 besöker Carl von  Linné Lund på sin skånska resa . Han finner staden vara i bättre skick än då han studerade där och berömmer Hårlemans nyanläggning av Lundagård. Läs mer om Linnés återkomst till Lund här

1770Nya organiska syror upptäcks

scheele

Naturvetaren Anders Jahan Retzius och apotekaren Carl Wilhelm Scheele lyckas framställa vinsyra i kristallinisk form genom att frigöra organiska syror. Den nya metoden leder dem senare också till upptäckten av andra fleratomiga organiska syror, såsom citronsyra och äppelsyra. Retzius är i flera omgångar knuten till Lunds universitet och instiftar bland annat Fysiografiska sällskapet här för […]

1782Esaias Tegnér

EsaiasTegner

Esaias Tegnér är skald och kulturpersonlighet i 1780-talets Lund. Han är även professor i grekiska vid universitet här. Läs mer om Esaias Tegnér här.

1800Tyskt inflytande

tyskt

Ökade internationella kontakter. Detta gäller främst med Tyskland som utövade ett dominerande inflytande på Lundaakademien.

1801Den första svenska vaccinationen

EberhardMunckafRosenschold

Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld genomför kring sekelskiftet 1800 den första smittkoppsvaccineringen i Sverige. Upptäckten var dock inte hans egen utan hämtad från Edward Jenner, som gjorde första vaccinationsförsöket i England 1790. Munck af Rosenschöld visar redan som barn ett utom-ordentligt minne, han skrivs 1786 in som student vid Lunds universitet och producerar vid 15 […]

1802Nya akademien

”Nya Akademien, eller som den allmänhet kallas, ”Kuggis” byggs i Lundagård. Det är den första byggnaden som byggs enbart för Universitetet. Huset rivs 1897. Läs mer om Kuggis här.

1812Agardh introducerar algologi och ekonomiska termer

NyAgardh

Carl Adolph Agardh blir 1812 professor i botanik och praktisk ekonomi. Han är dessutom föreståndare för Botaniska trädgården. Agardh grundar forskningsgrenen algologi och systematiserade alger på ett sätt som i huvudsak används än idag. Som ekonom introducerar Agardh begreppet ”statsskuld” i svenskt ekonomiskt-politiskt tänkande. Läs mer om Carl Adolph Agardh här.

1813Per Henrik Ling utvecklar klassisk massage

perhenrikling

Per Henrik Ling utvecklar 1813 ett system för massage och muskeltöjningar. Tekniken kallas idag för svensk eller klassisk massage och är en av västvärldens vanligaste massageformer. Ling flyttar senare till Stockholm där han grundar Gymnastiska centralinstitutet, idag Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Under sin tid i Lund var Ling och universitetets fäktmästare. Läs mer om P […]

1824Carl Georg Brunius

brunius

Carl Georg Brunius blir 1824 Esaias Tegnérs efterträdare som professor i grekiska. Han utnämns 1847 till kyrkoherde i Stävie och Lackalänga prebendepastorat i Lunds stift och blir samma år titulärprost. Sin mesta tid ägnade han till ”byggnadskonstens studium och utövande”. Brunius är känd för sin genomgripande renovering av Lunds domkyrka. Läs mer om Brunius här.

1830Skandinavism och liberalism

Skandinavism

Skandinavism är en rörelse med ursprung i de kulturella, geografiska och historiska banden mellan de skandinaviska länderna. I mitten av 1800-talet påverkar den starkt Sveriges, Norges och Danmarks politik. De första signalerna kommer redan under 1700-talet från de vetenskapliga och litterära kretsarna i Danmark, påverkade av 1800-talets liberala idéer. Den fiendskap som funnits mellan de […]

1830AF bildas

akademiskaforeningen

Akademiska Föreningen (AF) i Lund bildas på nyåret 1830 av en krets yngre universitetslärare. Drivande kraft bland dessa är professorn i botanik och praktisk ekonomi Carl Adolph Agardh. Akademiska föreningen är en av huvudpelarna i Lunds studentliv och har genom åren varit hjärtat i Lunds studentliv i vardag såväl som till fest. Läs mer om […]

1847Teori om istiden lanseras

svennilsson

Naturvetaren Sven Nilsson lanserar 1847  den för tiden epokgörande tanken att Skandinavien en gång haft fastlandsförbindelse med övriga Europa. Han är också en av de första att diskutera ”den stora nedisningen”, dvs det som vi idag kallar för istiden. Teorierna grundar han på studier av subfossila däggdjur upphittade i skånska torvmossar. Sven Nilsson är vid […]

1849De första Lundakarnelvalerna

karneval1912

1849 utspelar sig det som blir embryot till Lundakarnevalerna då studenter från Smålands nation, utklädda till ett bondbröllop från Värend, tågar från krogen Finkelborg genom Lund och ut till brunnssalongen i Lilla Råby. De första karnevalerna sker i mitten av 1800-talet på Tegnérsplatsen, ibland varje år, ibland vartannat och ibland två gånger på ett år. […]

1852Nya statuter för universitetet

1852 får universitetet nya statuter (regler) som ersätter föråldrade bestämmelser och staten övertar det ekonomiska ansvaret. Stadgandet har kallats för den svenska akademiska undervisningens ”Magna Carta”

1853Akademisk domstol upphör

domarklubba

1853 upphör universitetet som egen jurisdiktion. Då avskaffas den Akademiska domstol som är en specialdomstol för personer knutna till ett universitet, som förekommer i samhällen där olika korporationer har jurisdiktion över sina specialområden.

1860Nyorientering inom medicinen

Intryck hämtas internationellt. Nyordning för den kliniska undervisningen – man knyter forskning och undervisning närmre genom att överläkarna på avdelning blir professor i motsvarande ämne.

1877Humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna bildas

sigill1666

När universitetet bildas får naturvetenskapen två professurer i matematik samt en professur i fysik. Men på den tiden har många professorer breda ämnesområden, och på så sätt kommer naturvetenskaplig forskning även att innefattas i den ena av de två ursprungliga professurerna i medicin, vilken är inriktad mot mer allmän naturkunskap, till exempel inom fysik, kemi […]

1880Första kvinnliga studenten

heddaandersson

Hedda Andersson skrivs in 1880 och blir medicine licentiat 1892. Hon blir Skånes första och Sveriges andra kvinnliga läkare. Läs mer om Hedda Andersson här.

1887Rydbergs konstant introduceras

jannerydberg

Fysikern Janne Rydberg (1854-1919) upptäcker att våglängden för atomers spektrallinjer kan beräknas med en viss formel. En av formelns konstanter är gemensam för alla ämnen och har inom internationell vetenskap fått namnet Rydbergs konstant. Upptäckten 1887 gav grundläggande kunskap om atomens uppbyggnad.

1888Martin Weibull

MartinWeibull

Martin Weibull skrivs in 1853 som student i Lund. 1862 blir han docent i historia. 1888 utnämns han till  professor i historia och statskunskap. Weibull blir redan i ungdomen en varm anhängare av skandinavismen och håller fast vid denna idé hela sitt liv. Läs mer om den akademiska släkten Weibull.

1894Medicinska Föreningen grundas

medicinskaforeningen

Medicinska Föreningen Lund-Malmös första sammanträde hålls uppe i ett tornrum på Palais d’Ask den 24 oktober 1894. Som första ordförande väljs professorn i anatomi, Carl Magnus Fürst. Han är onekligen mycket populär då han senare omväljs 19 gånger! I stadgarna förklaras det högtidligen att MF:s uppgift är ”att verka för en närmare sammanslutning mellan de […]

1900Universitetet vid sekelskiftet

Studenter1900

Studenter och lärare är vid denna tid en liten men iögonfallande del av Lunds befolkning (som var cirka 16 000) Antalet studenter uppgår till 581. De bär alltid sin vita mössa under sommarhalvåret. Professorerna som är nästintill enväldiga bär alltid hög hatt.

1901Hans Larsson

hanslarsson

Hans Larsson blir professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet 1901 och skriver också skönlitteratur i form av romaner. Larsson är humanist med en ödmjuk inställning till vetande och han fungerar som mentor åt flera svenska författare. Larsson är även en framstående essäist. Han präglar inte bara det lundensiska idélivet utan också den allmänna kulturdebatten […]

1902Fakultetsmadammerna tas bort

statyer1902

Fram till 1902 står det fyra statyer av kvinnofigurer, ”Fakultetsmadammerna”, framför universitetet. De representerar de fyra första fakulteterna som fanns vid Lunds universitet. År 1902 tas de bort eftersom de inte tålde temperaturväxlingarna. Det har förekommit skrönor om att de togs bort eftersom folk var rädda för de enorma damerna när dessa skulle passeras nattetid.

1907UB invigs

ub2

1907 invigs universitetsbiblioteket (idag UB 1) på Helgonabacken. Utrymmena i Lundagårdshuset hade blivit för små. Läs mer om Universitetsbiblioteket och Helgonabacken här

1916Nya instrument för röntgenspektroskopi

ManneSiegbahn

Fysikern Manne Siegbahn konstruerar nya instrument som får stor betydelse för röntgenspektroskopin. Med instrumentens hjälp upptäcker Siegbahn till exempel den så kallade M-serien, en ny grupp av spektrallinjer i grund-ämnen. Manne Siegbahn får sedan Nobelpriset 1924, men har då lämnat Lund för Uppsala.

1919Lauritz Weibull

LauritzWeibull

Lauritz Weibull blir 1892 student vid Lunds universitet, disputerar i historia 1899 och promoveras till filosofie doktor 1900. Han anställs vid Landsarkivet i Lund 1903 där han stannar tills han tilldelas tjänsten som professor i historia 1919. Weibulls vetenskapliga käpphäst är omvärderingen av historieskrivningen som den moderna källkritiken medför. Han har trots detta en historiesyn […]

1920Fredrik Böök

fredrikbook

Fredrik Böök är professor i litteraturhistoria vid Lunds universitet 1920–1924, men också författare, journalist och kritiker. Han är ledamot av Svenska Akademien (stol nr 10) från 1922 fram till sin död 1961 och av dess Nobelkommitté 1929–1950. Böök forskar kring romantiken och det senare 1800-talet. På 1930-talet låter han sig förföras av de nya signalerna […]

1925Nya grödor tas fram

NilssonEhleHerman

Herman Nilsson-Ehle är den första professorn i ärftlighetslära och skapar med hjälp av sin forskning i genetik flera viktiga spannmålssorter. Hans studier av nedärvningsmönstret hos havre- och vetesorter blir mycket uppmärksammade internationellt. Detta bidrar senare till att livsmedelsbristen i Sverige blir mindre omfattande under andra världskriget.

1926Första respiratorn konstrueras

TorstenThunberg

Fysiologen Torsten Thunberg konstruerar barospiratorn, den första apparaten för konstgjord andning. Genom att öka och sänka lufttrycket runt patienten kan maskinen trycka in och ut luft ur lungorna. Barospiratorn visar vägen för flera efterföljande konstruktioner, som successivt blev alltmer framgångsrika.

1929Ragnar Josephson

ragnarjosefsson

Ragnar Josephson är professor i konsthistoria vid Lunds universitet 1929–1957. Josephson är bland annat känd för sitt intresse för konstverks tillkomsthistoria och han grundade 1934 Arkiv för dekorativ konst” i Lund, idag känt som Skissernas museum. Hans konstforskning och författarskap gäller huvudsakligen barockens arkitektur och stadsbyggnadskonst.

1930Lundateologin formas

gustavaulen

Professorerna/biskoparna Gustaf Aulén och Anders Nygren skriver omkring 1930 verk som sammantaget skapar den sk Lundateologin. Gemensamt för lundateologerna är att de vill göra upp med den liberala teologin och använda sig av en vetenskapligt hållbar grund i det teologiska arbetet.De intresserar sig även för undersökandet av kristendomens ”egenart”.

1934Skissernas museum grundas

GM skissernas

1934 grundas Arkivmuseet (Arkiv för dekorativ konst) som är en i sitt slag unik institution med inriktning på det monumentala konstverkets skapelseprocess. På 1980-talet döps museet om till neutrala ’’Konstmuseet’’. Numer heter det Skissernas museum. Läs mer om Skissernas museum här.

1944Tetraedern blir till

tetraedern

Mjölkförpackningen ”tetraedern” blir första steget mot ett av världens mest framgångsrika industriföretag. Laboratorieassistenten Erik Wallenberg kommer 1944 på idén om förpackningens fyrsidiga pyramidform och företagaren Ruben Rausing patenterar den och lanserar Tetra Pak 1951.

1946Den konstgjorda njuren utvecklas

crafoordalwall

Världens första kliniskt användbara konstgjorda njure utvecklas av medicinprofessorn Nils Alwall. Första gången som Alwalls artificiella njure används för dialys på en patient är 3–4 september 1946. Då har han tidigare genomfört dialys på kaniner. Tillsammans med industrimannen Holger Crafoord grundar han det idag världsomspännande företaget Gambro 1964 och tre år senare lanseras den första […]

1957Dopamin

Under ledning av Arvid Carlsson, senare professor i Göteborg och Nobelpristagare år 2000, upptäcks att dopamin är en kraftfull signalsubstans i hjärnan. Upptäckten leder till den första och än i dag mest effektiva behandling för att lindra symptomen av Parkinsons sjukdom.

1961Albert Levan

albertlevan

Albert Levan studerar humaniora och ärftlighetsforskning vid Lunds universitet, där han disputerar 1935. Han är under en tid anställd vid Svenska sockerfabriken som sakkunnig vid dess institut för betesförädling, samt är laborator i cytologi i Lund. Levan är 1961-1973 professor i cytologi vid Lunds universitet. Han är mest känd för sin forskning om kromosomerna, som […]

1961Ekonomiska fakulteten invigs

sigill1666

Redan 1750 erhåller Lunds universitet sin första professur i nationalekonomi men det skulle dröja ända fram till 1961 innan den ekonomiska fakulteten kan invigas. Detta sker genom ett samarbete mellan Lunds universitet och Handelskammaren, där Ruben Rausing  spelar en viktig roll.

1961Partiella differentialekvationer

partielladiffekv

Matematikern Lars Hörmander utvecklar den allmänna teorin för linjära partiella differentialekvationer, som vanligen används för att beskriva fysikaliska fenomen. 1962 belönas Hörmander, som hittills ende svensk, med Fields medaljen – matematikvärldens motsvarighet till Nobelpriset.

1963Laktosintolerans

Forskaren Arne Dahlqvist, professor i industiell näringslära vid Kemicentrum, upptäcker att personer med brist på enzymet laktas i tunntarmen inte kan bryta ner mjölksocker. Därmed upptäcker han de bakomliggande faktorerna till laktosintolerans.

1966Astmamedicin

bricanyl

Kemisterna Leif Svensson, Henry Persson och Kjell Wetterlin på läkemedelsföretaget Draco tar fram astmamedicinen Bricanyl. Läkemedlet vidgar luftrören och gör det lättare att andas genom att motverka muskelkrampen i luftrörens muskulatur.

1967Nicorette

nicorette

Professor Claes Lundgren och hans kollega Stefan  Lichtneckert upptäcker att kedjerökare kan slippa abstinensbesvär genom att använda tuggtobak. Upptäckten gör dem övertygade om att rökbegäret beror på nikotin- beroende och de båda läkarna satsar på att utveckla ett alternativ till tuggtobaken. Resultatet blir Nicorette – världens första nikotinläkemedel. Produkten utveckas av Leo.

1968Studentrevolutionens år

studentrevolt

Universitet skall fira 300-årsjubileum 1968. På flera håll i världen har studenterna börjat protestera. Klyftan mellan lärarna, uppfattade som bärare av föråldrade kunskapstraditioner, och en yngre kritisk och militant studentgeneration vidgas.

1969Forskarutbildningen ändras

I universitetsreformen 1969 görs en tydlig boskillnad mellan grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning, Doktorsgraden tas bort och ersätts av doktorsexamen

1969Nya röntgenkontrastmedel

Radiologprofessor Torsten Almén utvecklar nya typer av icke-joniska röntgen kontrastmedel. Till skillnad från tidigare varianter, som kunde vara direkt skadliga för patienten, är Alméns kontrastmedel ofarligt och betydligt mindre smärtsamt. I dag får omkring 45 miljoner människor en injektion av kontrastmedel varje år – alltså mer än en injektion per sekund.

1971Servoventilatorn – den moderna respiratorn

bjornjonson

Genom att utnyttja flödesreglering lyckas medicinforskaren Björn Jonson och kollegan Sven Ingelstedt 1971 skapa den nya tidens respirator. Apparaten, som fick namnet Servoventilatorn, blir ett genombrott för intensivvårdens uppbyggnad i världen.

1972Bläckstråleskrivaren uppfinns

blackstraleskrivare

Fysikprofessor Hellmuth Hertz utvecklar den kontinuerliga bläckstråletekniken och med den en av de första bläckstråleskrivarna. Den nya tekniken gör det möjligt att producera färgbilder med lika hög kvalitet som färgfotografier.Samma år tar professor Erik Stemme vid Chalmers universitet fram en annan variant av bläckstråletekniken, så kallad drop- on demand-teknik. Läs mer om Hellmuth Hertz

1977Nya organisationsformer

En större och mer diversifierad verksamhet gör att 5 olika förvaltningsområden skapas. Organ som linje-, fakultets- och tjänsteförslagsnämnder tillkommer.

1984Ideon

Ideon

Ideon startas med syftet att skapa framgångsrika företag av all den kunskap och idérikedom som fanns – och finns – inom Lunds universitet. Visionen blir verklighet och genom åren har en rad framtidsföretag utvecklats i Ideon. Under de första 28 åren har över närmare 900 företag varit verksamma i Ideon. Under årens lopp har 76% […]

1984Nätverksbaserade skrivarservrar

LTH-studenten Martin Gren och Handelsstudenten Mikael Karlsson startarföretaget Axis i ett litet studentrum i Lund. Bolagets första produkt blir ennätverksbaserad skrivarserver som efterhand utvecklas och blir en världsprodukt. Axis är i dag marknadsledande inom nätverksvideo.

1990Oatly – alternativ till mjölk

oatly

Professor Rickard Öste upptäcker att havre har de rätta egenskaperna för att ersätta mjölkprodukter. Han tar fram en flytande havrebas som alternativ till mjölkdryck och grundar företaget Oatly 1994, nu under namnet Ceba. Företaget är i dag marknadsledande i Sverige.

1991Cancerbehandling med laser

tranberg

Professor Karl-Göran Tranberg hittar en ny metod för att behandla så kallad solid cancer i till exempel bröst, lever och bukspottskörtel. Genom att värma upp tumören med laserstrålar dödas tumören samtidigt som kroppens immunförsvar lär sig att attackera eventuella tumörer som är kvar. 2006 grundas företaget Clinical Laserthermia Systems (CLS), baserat på Tranbergs upptäckt.

1991Proviva

proviva

Forskare från LTH utvecklar den hälsosamma bakteriekulturen Lactobacillus. Forskningsresultatet utvecklas sedan till en färdig konsumentprodukt och i början av 1990-talet lanseras fruktdrycken Proviva. I första oktober 2010 säljs Proviva till franska mejerijätten Danone för miljardbelopp.

1991Decuma – teknik som tolkar handskrivna tecken

I samband med ett industriprojekt om tredimensionell bildanalys kommer forskarna Gunnar Sparr, Kalle Åström och Richard Berthilsson av en slump på ett nytt sätt att tolka mänskliga handstilar, genom att använda samma matematiska algoritmer som de tillämpat i sitt industriprojekt

1993Qliktech

qlikview logo

Forskarna Björn Berg, Staffan Gestrelius och Håkan Wolgé utvecklar en programvara för att snabbt och enkelt analysera information i olika databaser. Programvaran blir grunden för bolaget Qliktech, som sommaren 2010 noterades på Nasdaq-börsen med en omsättning på 1 540 miljoner kronor. I dag används företagets programvara, Qlikview, av över 26 000 företag i mer än […]

1995Bluetooth

Bluetooth

Sven Mattisson och Jaap Hartsen uppfinner en trådlös kommunikation mellan enheter och öppnade därmed en helt ny värld för elektronikbranschen. Tekniken introduceras på marknaden 1998 och får namnet Bluetooth efter vikingahövdingen Harald Blåtand. Läs mer om Harald Blåtand..

1997Precise Biometrics – fingeravtrycksläsaren

fingeravtryckdecuma

Entreprenören Christer Fåhraeus kommer på idén att kombinera smarta kort med avancerad bildanalys för automatisk igenkänning av fingeravtryck. Tillsammans med Mårten Öbrink och Nils Bernhard grundar han Precise Biometrics, vars teknik i dag är licensierad till nära 160 miljoner användare.

1999Digitalt diagnosstöd

lars edenbrandt

Professor Lars Edenbrandt kommer på hur man genom artificiell intelligens kan förbättra analysen av hjärtbilder och därmed underlätta läkarnas arbete. I dag använder hundratals läkare världen över diagnosstödet för att diagnosticera hjärtinfarkt, skelettcancer, Alzheimers och demens.