logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Saxo Grammaticus (ca 1150 – ca 1206, källorna är oklara), historiker, författare.

   Profiler

Teckning av Louis Moe

Saxo Grammaticus var verksam under ärkebiskop Absalon i Lund. Möjligen var han Lunds förste författare, känd än idag för krönikan om danernas bedrifter, Gesta danorum

Man vet inte så mycket om Saxo. Enligt honom själv var både hans far och farfar knutna till den danske kungen Valdemar den store. Saxos familj var också lierad med en av de viktigaste danska stormanssläkter, som stöttade Valdemardynastin.  Det var Hvide-ätten, som också ärkebiskop Absalon tillhörde.
På Saxos tid blev det vanligt att danska stormän skickade sina söner utomlands för att studera. Det är sannolikt att Saxo fick denna möjlighet. Troligen studerade han flera år i Frankrike, där han fick en grundlig boklig bildning och där han lärde sig skriva ett gott latin, som beundrades nästan 300 år senare av Erasmus av Rotterdam.

Saxos höga utbildningsnivå förskaffade honom ställningen som klerk vid ärkebiskopens stab. Möjligen blev han prästvigd av den lägre graden. Han kan också ha blivit upptagen som kanik vid domkapitlet, vilket gav honom uppehälle och boende, dvs. ett prebende och ett kanikresidens i staden.

Vid domkyrkan fanns på Saxos tid ett välfungerande skriptorium – en skrivarstuga där man producerade böcker för kyrkans behov. Man hade också inrättat både arkiv och bibliotek. Det senare ska på Saxos tid ha varit välförsett med historisk litteratur.
 
Förutsättningarna var alltså goda för Saxo när ärkebiskop Absalon gav honom uppdraget att skriva krönikan Gesta Danorum (danernas bedrifter). Den blev färdig ca år 1200. Krönikan består av 16 avsnitt, som skildrar Danmarks historia från forntiden till samtida politiska händelser. Peter Carelli beskriver (i Lunds historia d.1) Saxos opus:

… en rad genrer smälts samman till en stilistiskt genomarbetad enhet i vilken kväden, sagor, fornsagor, kärleksnoveller, myter allegorier, legender, historiska beskrivningar och retorik inryms.

I en dansk översättning omfattar Gesta Danorum cirka 800 sidor
Saxos berättelse om Amlethus var en av källorna för Shakespeare, när han skrev Hamlet.

Varför uppdrog Absalon åt Saxo att författa Gesta Danorum?
Man tror att det har med den samtida maktpolitiska situationen att göra. Absalon ville visa att Danmark var ett gammalt och väl konsoliderat rike och rättfärdiggöra att Absalon kontrollerade den danska kyrkan och att Valdemarerna satt på den danska tronen. 

Text: Ingrid André

Läs mer:
Danmarkshistorien.dk
Lunds historia. 1 Medeltiden. 2012. (sid 247 ff.)
Saxo Grammaticus, Gesta danorum (i dansk översättning i Litteraturbanken)

  Senast uppdaterad 9 januari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 9 januari, 2020 av Ingrid André