logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Norlind, Nils Peter (1853––1927), musikdirektör, körledare, organist

   Profiler

Nils Peter Norlind växte upp i ett klockarhem i Saxtorp och fick där en grundläggande musikalisk skolning. Han bedrev studier i Lund som ledde fram till en organist- och kyrkosångarexamen 1882 och en fil.kand.-examen 1886. Två år senare kunde han också kalla sig musikdirektör efter att ha avlagt den högre organist- och kyrkosångarexamen vid Musikaliska Akademins konservatorium i Stockholm.

1889 fick han tjänst som musiklärare vid folkskoleseminariet i Lund och blev 1891 utnämnd till organist och kyrkosångare i den nybyggda Allhelgonakyrkan trots att han p.g.a. ett slaganfall med efterföljande lamhet i vänster arm hade svårt att klara orgelspelet. Detta problem löstes genom att hans nyblivna hustru, Hanna Hallberg-Norlind trädde in som ”tjänstgörande organist” i hans ställe, en syssla som hon höll fast vid fram till 1928. Norlind skötte däremot all körverksamhet i kyrkan långt in på 1920-talet.  


Norlinds musikskola
Hösten 1891 startade Norlind tillsammans med hustrun en musikskola i Lund – N.P. Norlinds musikskola. Den var främst inriktad på att ge förberedande undervisning för elever som siktade på att klara den lägre organist- och kyrkosångarexamen som kunde avläggas i Lund liksom i flera andra stiftsstäder. Många elever siktade också på att söka till musikkonservatoriet i Stockholm. Skolan ombildades 1909 till Sydsvenska musikkonservatoriet med Norlind som föreståndare fram till 1912 då hans hustru Hanna Hallberg-Norlind övertog ledarskapet. 1916 upphörde konservatoriets verksamhet. Den direkta orsaken var Kungl. Musikaliska Akademiens (KMA) beslut att återkalla det tillstånd att examinera för den lägre organist- och kyrkosångarutbildningen som Norlind innehaft sedan 1893. 1919 tvingades KMA efter ett utslag i Regeringsrätten att riva upp detta beslut; det hade fattats på felaktiga grunder. Norlind var emellertid vid denna tid en bruten man. Konservatoriets verksamhet återupptogs aldrig och själv gick han i pension i tjänsten som musiklärare vid folkskoleseminariet.

Skribent, målare, tecknare

Norlind var vid sidan om musikerskapet som inbegrep inspektion av alla orglar i Lunds stift en flitig skribent. Tillsammans med C.F. Hennerberg gav han ut Handbok om orgeln (Stockholm, 1912) och var i detta verk direkt ansvarig för den del som handlade om orgelns historia. Han publicerade också texter om sångundervisning och skrev ofta artiklar i lokalpressen. I det arkiv som finns bevarat efter honom och hustrun på Lunds universitetsbibliotek (LUB) finns ett drygt 60-sidigt maskinskrivet manuskript ”Några anteckningar om musik- och sånglärarna vid Lunds Katedralskola under tidsskedet 1838–1918”.  Han komponerade vidare musik främst för kör (bevarade som autografer på LUB) samt var även landskapsmålare och porträttecknare.


Text: Boel Lindberg


Läs mer:
Nils Peter och Hanna Norlinds arkiv (1853 – 1927). Lunds universitetsbibliotek.

Norlind (Norlindh), släkt, (i Svenskt biografiskt lexikon, band 27)
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8380

”Norlind, Nils Peter” (i Norlind, Tobias, Allmänt musiklexikon, del II). 1928.

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 4 oktober, 2020 av Ingrid André