logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Spole, Anders/Andreas (1630 – 1699), matematiker, astronom

   Profiler

Fadern var bergsman vid Tabergs bruk. Han kunde inte läsa men lärdes läsa av sin då tioårige son. Redan i skolan i Jönköping lade man märke till Anders Spoles begåvning. Han gavs möjlighet att studera vid det då svenska universitetet i Greifswald och senare i Uppsala. Där blev han informator åt bröderna Siöblad och fick för Spoles del 1664 – 1667 följa med dem på deras bildningsresa i Europa.
 
Han fick därigenom träffa vetenskapsmän, lärda män och skickliga hantverkare runt om i Europa. I Paris lärda han sig att slipa linser. Denna kunskap hade han nytta av när han år 1672 inrättade Sveriges första observatorium i sitt hus i Lund. Spole och de unga adelsmännen gästade även kungar och furstar. Resan var mycket strapatsrik. De tog sig ofta fram till fots ibland genom trakter drabbade av farsoter, krig och nöd. Under resan besökte han bl.a. Paris, Oxford, Turin, Bologna,Genua och Milano. Resan avbröts när Anders Spole kallades till en professur i Lund.

Anders Spole utnämndes till professor i matematik med astronomi, fysik och navigation år 1667. Hösten 1672 fungerade han även som rektor för universitetet. Han ägde ett hus beläget i det sydöstra hörnet av Sankt Petri Kyrkogata och Winstrupsgatan. Huset med sitt observatorium förstördes under Skånska kriget (1675 – 1679) men syns på Erik Dahlberghs kopparstick över Slaget vid Lund. År 1676 tvingades universitetet lägga ner verksamheten då kriget nådde Lund. Spole återvände inte till Lunds universitet när det så småningom öppnades igen.

Detalj ur Erik Dahlbergs tredje bataljplan över slaget vid Lund 1676.
Andreas Spoles matematiska observatorium vid Winstrupsgatan syns till höger.

I kriget deltog han som fortifikationsofficer och var någon gång med i stridigheterna. Hans insatser uppskattades av Karl XI som erbjöd honom adelskap. Spole avböjde men hans söner adlades1715 under namnet Rosenborg.

År 1679 fick han en professur i astronomi vid Uppsala universitet. Han stannade i Uppsala livet ut och är begravd i Uppsala domkyrka. Graven upptäcktes för cirka tio år sedan vid en renovering av koret. Även i Uppsala byggde han ett observatorium. Inte heller det finns kvar. Det förstördes vid den stora branden där 1702.

I Lund hade han samarbetat med den franske astronomen Picard. De hade bl.a. gjort mätningar på Ven. Inför reduktionen hade Karl XI behov av lantmätare som kunde rita kartor. Spole fick år 1681 i uppdrag av kungen att snabbt utbilda lantmätare.  Han deltog i en expedition till trakterna runt polcirkeln. År 1695 undersökte han midnattssolens synlighet och utförde astronomiska positionsbestämningar som var användbara vid kartläggningen. Expeditionen bidrog till att öka intresset för landets norra delar som kom att ses som ett förlovat land.

Den vetenskapliga världen stod under Spoles tid inför en omvälvande förändring. I sin undervisning anslöt sig Spole till den nya heliocentriska läran (jorden kretsar runt solen och inte tvärt om) vilket otryckta föreläsningsmanuskript visar. I sina tryckta skrifter är han mera försiktig.

En av Spoles döttrar gifte sig med professor Nils Celsius. Deras son uppkallades efter sin morfar och blev den världsberömde Anders Celsius.


I Lund är Spolegatan och Spolebacken uppkallade efter Anders Spole. Spoletorp, idag ett kvartersnamn, var också namnet på en jordegendom längs Spolegatan/Karl XII-gatan, som en gång ägdes av Anders Spole. Boningshuset såldes 1880 till Seved och Maria Ribbing. Deras hem blev också känt som Spoletorp. 

Text: Margareta Wickström

Läs mer
Spole, Anders: hans självbiografiska anteckningar/ med inledning och kommentar av Paul Wilstadius. 1946.
(Det är tack vare dessa vi idag vet så mycket om professor Spoles liv även utanför den akademiska världen.)

  Senast uppdaterad 5 april, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 4 april, 2021 av Ingrid André