logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Rönström, Anna (1847 – 1920), pedagog, skolgrundare

   Profiler

Rönström
Foto: Per Bagge/Kulturen. Vid Anna Rönströms jordfästning i Lunds Domkyrka bildade 8 studenter, vilka börjat sin skolgång i hennes berömda läroanstalt, hedersvakt vid hennes bår både i kyrkan och vid sista färden till Lunds Norra Kyrkogård, sedan kistan av dem burits ut från kyrkan till den utanför hästförspända likvagnen väntade. Fotot är ett TACK från anhöriga till en av studenterna: Sture Richter. Av övriga minns jag John Tandberg, Helge Schlyter och Helge af Ekenstam.
Foto: Per Bagge/Kulturen.
Baksidestext på fotot: ”Vid Anna Rönströms jordfästning i Lunds Domkyrka bildade 8 studenter, vilka börjat sin skolgång i hennes berömda läroanstalt, hedersvakt vid hennes bår både i kyrkan och vid sista färden till Lunds Norra Kyrkogård, sedan kistan av dem burits ut från kyrkan till den utanför hästförspända likvagnen väntade. Fotot är ett TACK från anhöriga till en av studenterna: Sture Richter. Av övriga minns jag John Tandberg, Helge Schlyter och Helge af Ekenstam”.

Anna Rönström var en av de kvinnor som startade flickskolor under en period då kvinnorna inte hade tillträde till läroverken. Hon hade mycket bestämda åsikter om flickors utbildning, som ibland skilde sig från både gemene mans och kvinnas, men också från huvudfåran i den etablerade kvinnobildningen..

Anna Rönström föddes 1847 i Mälby i Uppland, dotter till poliskommissarie Thure Gustaf Rönström. Fem år senare flyttade familjen till Stockholm. På den tiden fanns det inte många utbildningsmöjligheter för ”bättre” flickor utöver hemundervisning och s.k. ”mamsellskolor”. Anna placerades i en liten privatskola i Södra bergen i Stockholm.  I sina minnen beskriver hon målande den ganska torftiga undervisning som erbjöds – ”en gammal lam skoltant, ett enda litet skolrum, inga raster, ingen luftväxling, ingen gymnastik. Undervisningen organiserades så att de äldre eleverna höll läxförhör med de yngre.”
Under 1800-talet uppkom en ny typ av skola för flickor, som under seklets lopp långsamt började konkurrera ut den gamla typen. Här var målet att ge flickor kunskaper som kunde användas för yrkesarbete och självförsörjning.
Av en slump fick Anna Rönström höra talas om Högre lärarinneseminariet, som fanns i Stockholm – en nyinrättad skola med mål att utbilda lärarinnor för de nya flickskolornas behov. Anna Rönström utexaminerades därifrån 1867. I fyra år därefter hade hon plats som privatlärare hos en familj i Småland.
Under tiden hade hennes far dött och familjen flyttat till Lund. Tillsammans med sin bror (som också blev lärare – lektor i latin och grekiska vid Katedralskolan) startade hon 1871 en flickskola i Lund – Högre elementarskolan för flickor. I Lund fanns det vid den tiden endast en flickskola, nämligen den Eggertska, grundad 1850.
Anna Rönströms skola började med en elev och man höll till i familjens hem. Skolan växte och fick till slut sina lokaler vid Stora Södergatan 63. Rönströmska skolan, som den kom att kallas, levde kvar fram till 1933, då den slogs samman med Lindebergska skolan i samband med flickskolornas kommunalisering efter den stora skolreformen 1927.

Rönströmska skolan vid Stora Södergatan. Foto: Per Bagge/Alvin.

Anna Rönström hade mycket bestämda åsikter om flickors utbildning. Hon tog starkt avstånd från den ”mamsellutbildning” som varit vanlig i Sverige och som hon själv mött i sin barndoms privatskola – franska, pianospel, handarbete, vett och etikett. ”En flicka borde få lära det, som hon har anlag för, inte det som man på grund av någon gammal tradition ansåg vara passande för flickor.”

För Anna Rönström var elevens personliga utveckling det viktigaste. Målet var bildning, inte utbildning. Flickskolorna borde lära ut i stort sett samma saker som pojkarna fick lära sig i läroverken. Men Rönströmska skolan kom att vara annorlunda i vissa avseenden. I motsats till många andra flickskolor erbjöds här grundligare undervisning i historia, geografi och naturlära. Kursen i matematik var lika omfattande som i läroverken. Som första språk erbjöds tyska – stället för franska. De praktiska ämnena var i stort sett desamma som i läroverken med tillägg av ämnet huslig ekonomi.

Pojkläroverkens utbildning syftade, enligt Anna Rönström, enbart till prestation och examination (studentexamen). Hon var en stark förespråkare för att flickskolorna skulle vara examensfria. Det är till stor del Anna Rönströms förtjänst att den s.k. normalskolekompetensen infördes för högre flickskolor 1909 – ett intyg på genomgången utbildning, inte en examen.

Bilden på Anna Rönströms exlibris föreställer Millets Såningsmannen

Det fanns en stor brist på välutbildade lärarinnor för de allt fler flickskolorna. Högre Lärarinneseminariet i Stockholm kändes långt bort. Anna Rönström tog därför 1905 initiativ till ”Privata högre lärarinneseminariet i Lund”. Undervisningen bestod dels av föreläsningar av universitetslärare, dels av praktisk pedagogisk utbildning på Rönströmska skolan. Seminariet lades ner 1915.

Anna Rönström hade många samhälleliga intressen och satt i flera kommittéer och föreningar. Hon var under många år ledamot av folkskolestyrelsen och satt i barnavårdsnämnden i Lund. 1892 var hon en av grundarna av Lunds pedagogiska sällskap och satt i dess styrelse under många år. Hon var också aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt.

Flickskolorna i Lund tog emot pojkar i sina förberedande klasser. Bengt Hjelmqvist – bibliotekarien och lundaprofilen – beskriver Anna Rönström som ”typen för en flickskolerektor, sträng, moderlig, med starka pedagogiska intressen”.

Text: Ingrid André

Läs mer
Hjelmqvist, Bengt, Legenden om Lund. 1992. (Årsskrift Gamla Lund).
Rönström, Anna, Anna Rönströms skoltal under åren 1895 – 1920 i urval. 1922
Rönström, Anna, Bilder och minnen från flydda tider. (Anna Rönströms arkiv. Lunds universitetsbibliotek)
Schånberg, Ingela, De dubbla budskapen. Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 1900-talen. 2004.

Lunds stadsbibliotek, Lundasamlingen. Div. klipp ur klippsamlingen.

  Senast uppdaterad 30 oktober, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 30 oktober, 2022 av Ingrid André