logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Petrén Overton, Louise (1880 – 1977), matematiker, lärare

   Profiler

Foto: Per Bagge

Louise Petrén föddes i Halmstads församling, nuvarande Svalövs kommun i Skåne. Hon dog 1977, nästan 100 år gammal, och är begravd på Östra kyrkogården i Lund.

Louise var dotter till kyrkoherden Edvard Petrén och hans hustru Charlotte Göransson, och hon var yngst av tolv syskon, varav nio var pojkar. Louise var ovanlig eftersom hon liksom alla sina bröder kostades på att bedriva högre studier, detta när det fortfarande var ovanligt att kvinnor läste vid universitet. Förutom sina nio bröder hade Louise två äldre systrar, som båda var bland de äldsta i syskonskaran. Detta kan nog förklara att hon till skillnad från systrarna, fick möjlighet att studera, istället för att ägna sig åt mer traditionella hemsysslor.

Louise tog studenten 1899, som privatist vid  Katedralskolan i Lund. Därefter tog hon steget in i den akademiska världen och började läsa vid Lunds universitet. Filosofie kandidat 1902 och filosofie licentiat år 1910 blev hon sedan den första kvinnan i Sverige att disputera i matematik när hon år 1911 blev filosofie doktor på avhandlingen Extension de la méthode de Laplace. Under 40 år, var hon den enda kvinnan i Sverige med denna grad i matematik. Louise blev jubeldoktor i Lund 1961.

Under sin studietid ägnad hon sig inte enbart åt studier. På initiativ av Hilma Borelius var Louise Petrén med om att grunda Lunds kvinnliga studentförening. Vårterminen 1900 hade nämligen den första kullen studentskor utexaminerats vid Tekla Åbergs flickskola i Malmö (Lindebergska skolan i Lund, som då låg vid S:t Petri kyrkogata, fick studentexamensrättigheter först 1912) och man förväntade sig därför att antalet kvinnor vid akademien skulle öka.

Louise Petrén var också medlem av den kommitté, som bildades 1905, för att organisera studentaftnar och som också anordnade den första studentaftonen 6 maj 1905.

Liksom för andra disputerade kvinnor eller för kvinnor med annan akademisk examen var möjligheterna för Louise Petrén att göra akademisk karriär eller inneha högre (=kvalificerade) statliga tjänster i stort sett stängd. I grundlagen stipulerades nämligen att dessa tjänster var förbehållna ”svenske män”.
Först 1925 kom den s.k. behörighetslagen som gav kvinnor tillträde till statliga tjänster (dock med vissa undantag!).

Louise fick undervisningstimmar på flickläroverk, vid Elisabet Lindebergs flickskola, som 1916 fått en pampig byggnad vid Clemenstorget och som blev ett flickläroverk för stora delar av Skåne.
Från 1912 arbetade Louise på livförsäkringsbolaget Thules aktuarieavdelning, en tjänst för statistik, analys etc. och krav på matematisk examen.

Louise Petrén gifte sig 1912 med Ernest Overton, född 1865 i Stretton, Cheshire, Storbritannien, Ernest var biolog och farmakolog och blev Lunds Universitets förste professor i farmakologi. De fick fyra barn. Ett av dem var sonen Maxwell Overton, kulturgeograf och med åren ett välkänt lundaoriginal.

Text: Christine Jönsson

Läs mer:
Larsson, Lisbet, Hedvig Louise Beata Petrén-Overton (i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Oredsson, Sverker, Petrén, familjen – en akademisk släkt.

Overton, Louise, Fyra studentskor ser tillbaka. (i Kvinnor vid Lunds universitet). 2000.

Overton, Louise, Minnen från seklets början. (ljudinspelning 1964).

  Senast uppdaterad 7 mars, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 6 mars, 2020 av Ingrid André