logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Odén, Birgitta (1921-2016), Lunds första kvinnliga professor

   Profiler

Odén Birgitta

När Birgitta Odén tillträdde professuren i historia år 1965 var hon den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet. Hon var också den första kvinnliga historieprofessorn i Sverige.

Birgitta Odén föddes i Uppsala men växte upp i Stockholm där hennes far, Sven Odén, var professor i lantbrukskemi vid tekniska högskolan. Båda föräldrarna var kulturellt intresserade och engagerade. Hon valde Lund som studieort –hennes gudfar, Nils Zeilon, som hon var mycket fäst vid, var professor i matematik vid Lunds universitet och därtill en uppskattad konstnär.  Redan under sin skoltid var Birgitta intresserad av historia. Hon satt mycket på Stadsbiblioteket och slukade Norstedts världshistoria i femton band.
 

I Lund började hon med historia och tog till sig den Weibullska källkritiken. Men när hon tillämpade den alltför flitigt i geografiämnet, som hon fortsatte med, ansågs hon oppositionell och avråddes från högre studier. Istället blev det forskarstudier i historia för professor Sture Bolin – som hon skulle komma att efterträda. Hon valde att fördjupa sig i statens finans-och handelspolitik under 1500-talet och disputerade 1955 på avhandlingen Rikets uppbörd och utgift. Källmaterialet var stort och räckte till ytterligare två tjocka volymer i ämnet.

Forskarutbildningen under 1900-talet och hur den har förändrats i ämnena historia, statskunskap, kulturgeografi och ekonomisk historia från 1890 till 1975 är ett annat av hennes forskningsområden. Förändringarna relateras till bl a forskningspolitik och universitetens expansion.

Hon bejakade tidigt samverkan med andra discipliner och engagerade sig i tvärvetenskapliga satsningar på forskning om de äldre och om hur livsvillkoren för äldre generationer har förändrats. Här samarbetade hon med sociologen Lars Tornstam och medicinaren Alvar Svanborg.

Ett uttryck för den Weibullska synen som hon drev var att historiker kan göra nytta genom att punktera myter och vara kritiska i samhället. Äldreforskningen är ett konkret exempel.

Birgitta Odén var eftersökt i många sammanhang och sa ja till många uppdrag. Hon satt i regeringens forskningsberedning, där först Tage Erlander och senare Olof Palme var ordförande. Dessutom ingick hon i den socialdemokratiska regeringens framtidsutredning, under ledning av Alva Myrdal. Hon var engagerad i olika forskningsråd som Humanistisk-samhällsvetenskapliga  forskningsrådet. Hon menade att det var viktigt att historiker och Lund syntes i sådana sammanhang.

Hon var invald i en lång rad vetenskapliga sällskap, nationella och internationella. År 1999 utsågs hon till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet och hon fick både det nordiska och det svenska gerontologipriset.

Hennes stora talang ligger i den kreativa öppenheten för olika frågor och perspektiv, och i de envisa fruktbärande problematiseringarna i historiskt perspektiv av sådant som är relevant och viktigt för nutiden och framtiden, skriver hennes efterträdare och vän professor Eva Österberg.

Text: Solveig Ståhl, foto: Kennet Ruona

Läs mer
Professorsboken: fyrtionio Lundakvinnor berättar. 1996.

Österberg, Eva, Birgitta Odén (i Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år.) 2018.

2019-03

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Solveig Ståhl