logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Weibull, akademiker och historiker

   Profiler

Weibull Martin d ä

 Weibull är en släkt som härstammar från Vejbol i Sönderjylland, Danmark. Postmästaren i Landskrona Nils Jacob Weibull grundade Weibullsholm i början på 1800-talet. En son till honom var växtförädlingspionjären Walfrid Weibull.

Weibull, Martin (1835 – 1902), historiker
Martin Weibull var en centralgestalt i det akademiska Lund. Han blev ordinarie professor i historia 1888, men hade redan dessförinnan spelat viktiga roller. 1867 bildades Lunds studentkår som en särskild organisation, men Martin Weibull såg till att Akademiska Föreningen fanns kvar för både lärare, studenter och tidigare studenter. I samband med universitetets 200-årsjubileum 1868 beslöts på hans förslag att den fest till Tegnérs minne som börjat anordnas också skulle vara ett hälsningsgille för de nya studenterna. På hans förslag fick Akademiska Föreningens Stora sal en helt ny utsmyckning. Nationernas landskapsvapen målades av dekorationsmålaren Svante Thulin, och där gavs plats för namn på framstående före detta lundastudenter.

Martin Weibull ägnade sig i sin forskning åt svensk stormaktstid men även åt skånsk historia, och han bildade De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening. Han ville hugfästa de stora historiska minnena, antingen de var av skandinavisk karaktär eller av storsvensk. Han samlade in pengar till både Monumentet i Lund, invigt 1883, och statyn över Karl X Gustav i Malmö. Härvid utnyttjade han sina goda kontakter med den skånska högadeln , bland andra den förre statsministern greve Arvid Posse.

Martin Weibull ansågs som sin tids främste vältalare i Lund. Han var Akademiska Föreningens ordförande 1888-1900, var ordförande i Kulturhistoriska föreningen, landstingsman och stadsfullmäktigeledamot. Hans gravvård är den högsta på Norra kyrkogården.

Weibull Lauritz

Weibull, Lauritz (1873-1960) historiker, weibullskolans grundare
 var son till Martin. Han blev 1903 den förste chefen på Landsarkivet i Lund, en institution som tillkommit tack vare fadern. Han blev professor i historia 1919. Dessförinnan hade han kastat in den stora brandfacklan i historievetenskapen, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000,(1911). Hans program var en radikal och sträng källkritik. Källor som var av sent datum eller som var beroende av andra källor förkastade han. Dessutom ägnade han sig mer åt skånska och skandinaviska frågor än åt problem som hade med den svenska statsstyrelsen att göra. Kort sagt, han var weibullsskolans grundare. Hans organ blev tidskriften Scandia.

Lauritz Weibull hade ett rykte att vara politiskt radikal. Han hade visat detta 1926 då han talade inför det stora medborgartåget ute vid Monumentet vid slaget vid Lunds 250-årsjubileum. Han var Akademiska Föreningens ordförande 1927-1938, och han var ålderman i Knutsgillet 1935-1958, så även det icke-akademiska Lund fick njuta av hans vältalighet. Lauritz Weibull slutade sina dagar på Mårtenslunds ålderdomshem. Det kom att innebära en avstigmatisering av institutionsvården, när till och med han kunde flytta dit.


Weibull, Curt (1886-1991), professor, antinazist
 var en yngre son till Martin och sålunda bror till Lauritz. Han hjälpte till att befästa weibullsskolans ställning bland svenska historiker. Han ägnade sig mer än Lauritz åt synteser i historieskrivningen. Han blev professor i historia vid Göteborgs högskola 1927, och han var högskolans rektor 1936-1946, varvid han bidrog till att ge högskolan en klart antinazistisk profil.

Weibull, Jörgen (1924-1998), professor, politiker, TV-kändis
Jörgen Weibull var son till Curt, utbildade sig och disputerade i Lund. Ett knappt år, 1967, satt han också i Lunds stadsfullmäktige för folkpartiet. Sedan blev han professor i Danmark, Århus och Ålborg, innan han 1977 blev professor i Göteborg. Till Lund är han i första hand knuten genom att han tillhörde den legendariska första uppsättningen av de lärda i ”Fråga Lund”, och han har även i övrigt bidragit till en popularisering av ämnet historia.

Weibull Martin

Weibull, Martin (1920-1998), docent, ordförande m. m. i Akademiska Föreningen
var brorson till Lauritz och Curt och är kanske den som mer än någon annan satt varaktiga spår i Lund. Han var docent i statistik, men det var inom Akademiska Föreningen han gjorde sina stora insatser. Han kom in i AF:s byggnadsutskott 1949 och blev snart utskottets ordförande och Föreningens kassör. I ekonomiska frågor och i byggnadsärenden var det Martins ord som vägde tyngst. Han var den drivande bakom de stora projekten Hävdaryggen, Michael Hansens Kollegium, Studentlyckan, Parentesen, Ulrikedal, Vildanden, Delphi och Sparta. Utan att vara partiansluten satt han under 1960-talet i Lunds byggnadsnämnd. Åren 1966-1974 var han ordförande i Akademiska Föreningen.

Även socialt var Martin och hans hustru Margareta centralpersoner i det akademiska Lund. Efter ordförandeskapet i AF var de under många år inspektorspar i Malmö nation. Liksom farbrodern Lauritz var Martin ålderman i Knutsgillet. Ett adjektiv som ofta använts på Martin är ”magnifik”. Han var magnifik som talare och tung beslutsfattare.

Ett barnbarn till Martin och Margareta Weibull är Anna Laurell, kemist och dessutom världsmästare i boxning. Hon är därmed den första i släkten Weibull som fått framträdande utrymme på tidningars idrottssidor.    

Text: Sverker Oredsson  

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André