logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Parkskolan

   Byggnader | Skolor

BV_parkskolan01

Redan på 1860-talet, när Södra folkskolan eller Vårfruskolan uppfördes, fanns behov av en ny folkskolebyggnad också i den västra delen av staden. Först 1877 kunde emellertid Västra skolan påbörjas för att stå färdig följande år.

För byggnadsritningarna anlitade skolrådet hovarkitekt Helgo Zettervall, som redan 1874 uppgjorde de första skisserna till skolan. Byggnaden avpassades eder den trånga och oregelbundna tomten. Den uppfördes i två våningar och förlades i gatulinjen med huvudfasad mot Svanegatan och flyglar utmed Nygatan och Sankt Månsgatan.

Fasaderna är utförda med fogstruket murverk i rött tegel med lister och fönsteromfattningar i grå cememputs. Vid takfoten löper en spetsbågsfris. Fasaden mot Svanegatan har ett betonat mittparti som inramas av lisener med krenelerade krön. Bottenvåningen utformades ursprungligen som en öppen rundbågig loggia med förstuga och entréer. Mot denna svarar övervåningens tre kopplade och kolonninramade rundbågsfönster. Ett klocktorn med urtavla och ringklocka kröner fasaden.

Flyglarna vid Nygatan och Sankt Månsgatan hade från början endast sex fönsteraxlar vardera. Vid en ombyggnad 1904 upptogs tre nya fönster mellan de tidigare, och en rytmisk fasaduppdelning med grupper om tre fönster uppstod.

BV_parkskolan03

Interiör

Byggnaden erhöll en ovanlig planlösning; från förstugan vid Svanegatan och gårdsentréerna nådde man en rymlig vestibul med sexkantig grundplan. En dubbel spiraltrappa av trä, buren av träpelare, ledde till den övre våningen. I varje flygel inrymdes två skolsalar för vardera 60 elever samt kapprum. Den övre våningen hade i varje flygel en större slöjdsal, en skolsal för 60 barn samt kapprum.

1934 års ombyggnad

1934 skedde en större om- och tillbyggnad av skolan efter ritningar av stadsarkitekten John Anchert. Loggian mot Svanegatan sattes igen och den brandfarliga huvudtrappan togs bort. En 18 meter lång tillbyggnad förlades vid Sankt Månsgatan, inrymmande bland annat en ny huvudtrappa, gymnastiksal och naturkunnighetssal. En ny trappa byggdes även i flygeln vid Nygatan, och entréer anordnades i gavelväggarna mot skolgården. Den mångkantiga mittvestibulen samt förstugan byggdes om till lärarrum och en ny skolsal.

BV_parkskolan02

Barnavårdscentral och vaktmästarbostad

En äldre envåningsbyggnad vid Nygatan hade av skolan utnyttjats för lärarbostäder. Ny flygel för vaktmästarebostad uppfördes 1885. 1947—48 uppfördes ett nytt gathus i två våningar med fasad av rött tegel. Det inreddes i bottenvåningen till barnavårdscentral och i övervåningen till vaktmästarbostad.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 2 januari, 2011 av Rune Källén