logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vårfruskolan f.d. Södra Folkskolan

   Byggnader | Skolor

1842 fick Sverige en folkskolestadga som föreskrev allmän skolplikt. Till en början bedrevs folkundervisningen ofta i provisoriska lokaler, gärna i lärarens hem. Skolfrågor hanterades av på den tiden sockenstämman, senare kyrkostämman. I Lund fanns 1842 en Fattigskola, som troligen har funnits i olika former sedan mitten av 1700-talet.
Lund hyste också en s.k. växelundervisningsskola, efter 1832 kallad Allmänna barnskolan. Dessutom fanns små enkla privatskolor av olika slag. Bättre folks barn (pojkarna) gick i Katedralskolan.

Men på 1860-talet rådde det i Lund stor brist på skollokaler. En inventering hade visat att många barn inte gick i skolan därför att där var det var fullt i klasserna.  
Stadens skolråd föreslog därför kyrkostämman att man borde bygga en ny skola. 1867 fattades beslut om uppförandet av Södra Folkskolan, numera Vårfruskolan i Råbygatan. Som arkitekt anlitade skolrådet Per Ulrik Stenhammar. Att uppdraget gick till en stockholmsarkitekt förklaras kanske av att Stenhammar vid tidpunkten var anställd vid Överintendentsämbetet, och därigenom ansågs företräda ett modernt synsätt på skolbyggnadsfrågan.

Skolan uppfördes i två etapper, 1868 och 1904. Den är två våningar hög, mot väster delvis tre, uppförd i gult tegel på sockel av släthuggen granitkvader. Den ursprungliga arkitektoniska uppbyggnaden bibehölls i huvudsak vid 1904 års tillbyggnad, och den nyare södra delen ansluter så väl till den i norr, att man knappast kan urskilja övergången.
Ett par rum i skolan avsattes för stadsbiblioteket, som därmed 1870 kunde flytta från pastorsexpeditionen vid Krafts torg till Södra Folkskolan.

Gymnastiksalen och lärarbostaden (som idag används för annat).

Gymnastiksalen i norra tomtgränsen byggdes 1904, ritad av A.B. Jakobsson.
Envåningshuset vid Tvärgatan hade uppförts redan 1867 av en timmergesäll B. Lindberg, men förvärvades året därpå av staden för att inrymma lärarbostad.

Text och foto: Ingrid André

Läs mer
Guttorp, Malte, Ur Lunds folkskolors historia: vad gamla skrifter förtäljer. 2: Från Fattigskolan till Lerbäckskolan. (Gamla Lunds årsbok). 1960.
Lunds stadskärna: bevaringsprogram: Vårfru rote. 1980.

  Senast uppdaterad 15 oktober, 2023 av Ingrid André
  Publicerad 10 oktober, 2022 av Ingrid André