logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ekska huset

   Byggnader

EkskaHuset

Ekska huset bär namn efter professor Johan Gustav Ek och dennes hustru Augusta, vilka stod som ägare till fastigheten 1857—1891.

Korsvirkeshus i två våningar med rött tegel i facken och svartmålad ektimra. Sadeltak, vars takfall mot söder täcks med rött enkupigt tegel och mot norr med gult. Bruns vårta fönstersnickerier och dubbel mörkgrön fyllningsdörr. Mot gatan dubbel fritrappa i sten med järnräcke. Förutom kakelugnar finns även fyllningsdörrar och brädgolv bevarade i en del av rummen. I fyra av rummen finns äldre kakelugnar, varav några är utformade i empire

Huset består av två delar uppförda under olika etapper. Den östra uppges i brandförsäkringshandlingar vara byggd 1826 och den västra 1823. Vid uppförandet har man i den östra använt timmer från en äldre byggnad, i den västra däremot nytt trä. Detaljer i byggnadskonstruktionen tyder emellertid på en annan datering än den i försäkringsbreven. Enligt en av docent Carl Werner på 1950-talet framförd teori skall det östra partiet vara äldst då detta bl a uppvisar en ålderdomlig konstruktion i gaveln där det mellan undervåningens lejd och övervåningens fotträ finns infört korta bjälkar s k stickbjälkar, en anordning som förekommer på byggnader med överkragad gavel. Gården står i 1821—25 års husförhörslängd antecknad som obebodd, något som kan tolkas att byggnaden var under uppförande. Ägare var handelsman Jacob Lindschoug dy.

Från att tidigare hört till skilda ägare förenades de båda delarna 1867 under en och samma ägare, ovannämnda änkeprofessorskan Ek. Ursprungligen torde huset varit ämnat att ha puts fasader i överensstämmelse med det tidiga 1800-talets stilideal. Sedan 1920-talet har dock korsvirket varit synligt. 1950 inköptes fastigheten av Lunds stad och 1973—74 genomfördes en omfattande renovering, varvid huset blev inrett för Lunds turisttrafikförening. Ekska huset förklarades 1974-07-06 som byggnadsminne.

Under 1800-talet uppvisade fastigheten ett för stadsgårdar vanligt utseende med gårdslängor i korsvirke, inrymmande stall, vagnport, vedbod, brygghus m m. På 1890-talet utökades bebyggelsen med ett trevånings hyreshus samt måleriverkstad. Fastighetsägare var då målare M. Henriksson. Byggnaderna har rivits under 1960-talet.

Film från invigningen av Lundasamlingen i Ekska huset.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 5 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén