logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stationsområdet

   Byggnader | Torg och platser | Transport

BV_jvg1

1856 invigdes första etappen av södra stambanan mellan Malmö och Lund. Aret därpå påbörjades uppförandet av ett stationshus med banhall samt gods­magasin i Lund, och 1859 stod stationsbyggnaderna klara. Vem som utfört den bevarade fasadritningen till Lunds stationshus är inte klarlagt. SJ:s egen järnvägsarkitekt A. W. Edelsvärd uppger på 1870-talet att en dansk, icke namngiven, arkitekt ri­tat anläggningen, för övrigt densamme som ritat det första stationshuset i Malmö, nedbrunnet 1866.

BV_jvg2

Bangårdsområdet och stationsbygg­naderna har genomgått flera föränd­ringar sedan byggnadstiden, vilka här endast kan skildras i korthet. Fram­ställningen bygger på Martin Sanderbergs uppsats ”Stationshuset i Lund” från 1968.

1856—59

Den ursprungliga anläggningen omfat­tade en huvudbyggnad med anslutande banhall i väster. Stationshuset uppför­des i två våningar med rektangulär grundplan och flackt, valmat sadeltak, täckt med skiffer. Det byggdes av tegel med putsade fasader i romantisk klassicism.

Banhallen var likaså tegelmurad med putsade och kvaderindelade fasa­der. Genom en självbärande takstols­konstruktion kunde hallen spänna över perrong och två spår.

1872—75

BV_jvg3
Stationsområdet omkring 1900. Den breda perrongen och skärmtaket på stationshusets västra sida hade tillkommit på 1870-talet då den ursprungliga banhallen revs. Norr om stationshuset, vars fasad ännu bär en äldre prägel med hörntureller, syns godsmagasinets långa byggnad och tullkammaren. Järnvägsspåret till höger förde till Trelleborg. Linjen hade öppnats 1875 för att få en direkt förbindelse med Tyskland och kontinenten.

1872—73 byggdes stationshuset till ef­ter ritningar av järnvägsarkitekten A. W. Edelsvärd. På ömse sidor om hu­vudbyggnaden uppfördes envåningsflyglar, putsade och kvaderindelade i likhet med denna. Flyglarnas fasader mot öster erhöll rakt avskurna gavel­partier med volutförsedda krön samt tureller. 1875 revs banhallen. En ny perrong byggdes och täcktes i stället med ett flackt skärmtak, buret av pela­re.

1923—26

Nästa stora ombyggnadsetapp inträf­fade på 1920-talet, då Folke Zettervall som SJ:s chefsarkitekt utformade om- och nybyggnadsförslagen. Perronger och spårområde lades om, och en gångtunnel byggdes mellan plattfor­marna. En entrébyggnad till gångtun­neln samt en passage av trä byggdes samman med den norra flygeln. Sta­tionshuset breddades mot väster.

Huvudfasaden erhöll ett envånings vindfång av mittrisalitens bredd. Hörnturellerna på huvudbyggnaden och flyglarna byggdes om till låga torn med tälttak. Flyglarnas gavelpartier togs bort och ersattes med de nuvaran­de valmade taken, och en rundbågsfris tillfogades i överensstämmelse med hu­vudbyggnadens utformning.

Det yngsta tillskottet i stationsan­läggningen är byggnaden för stins och tågexpedition, som tillfogades i norr år 1956.

Lunds centralstation utgör ett stat­ligt byggnadsminnesmärke, enligt be­slut 24 mars 1972.

Norr om stationshuset en panelad, gulvit byggnad under valmat plåtklätt tak, uppförd som manskapsbyggnad efter ritningar signerade 1921 av A. Ekengren, Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Godsmagasinet

BV_jvg4

Byggnadsår: 1857—59 Byggherre: Statens Järnvägar

Envånings magasinsbyggnad med tvär­ställt mittparti. Grågult tegel i fasader­na och sadeltak med svart korrugerad plåt. Dekorativa detaljer — profilera­de lister och fönsterbänkar — utförda i cementputs. Utmed långsidorna last­bryggor under tak. Bruna, rundbågade och spröjsade fönster. Gröna portar av äldre typ med fiskbensmönstrad brädfodring samt moderna i trä med glas­ruta och sidostycke. Mot norr modern tillbyggnad i träkonstruktion med gul panel.

Tidigare bensinstation (numer borttaget)

Bensinstation bestående av försälj­ningsbyggnad, biltvätt- och verkstads­byggnad och pumpstation. De båda förstnämnda har fasader klädda med gråvit mosaik och pulpettak respektive sadeltak med gråsvart asfaltpapp. Över pumpstationen är rest ett oregel­bundet format tak, vilande på två stöd, även de klädda med mosaik. 1957 genomfördes en om- och tillbygg­nad.

Tullkammaren

BV_jvg5

Envånings tegelhus med inredd vind. Medeltidsanknuten fasad i rött ma­skintegel med rundbågsfris, blinde­ringar och listverk i formtegel. Mitt­partiet betonat genom risalit och frontespis, omgiven av två tureller. Sa­deltak med grön falsad plåt. Gröna fönster- och dörrsnickerier. Ursprung­lig tredelad fyllningsdörr med rundbå- gat spröjsat överljus. Skärmtak på norra gaveln. Byggnaden upphörde att fungera som tullkammare 1974 och an­vänds idag för kontorsändamål.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén