logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Trolle-Wachtmeisters park – en pärla på väster.

   Park och natur

Foto: IA

Trolle-Wachtmeisters park på Väster i Lund är för många lundabor en okänd och outforskad park. Det är mest kringboende och boende på väster som använder parken för promenad till och från centrum, för att rasta sina hundar och för att njuta av stillheten där.

Sommarkvällar, vår och höstdagar samlar både unga studenter och barnfamiljer på de generösa gräsmattorna för studier och picknick och för lek.

Mycket grönska skapar fridfullhet. Detta trots parkens läge mellan Bokbindaregatan och Vävaregatan, alldeles söder om Västerkyrkan, utmed den pulserande och trafikerade Byggmästaregatan.

Foto: Per Bagge/LUB

Väster om järnvägen –
landsbygden tar vid.
Lund växte västerut under 1900 talet. Fotografen Per Bagge tar år 1899 en panoramavy från det då nybyggda Grand hotells tak. Bakom Klosterkyrkan är det i stort sett ren landsbygd. Detta kommer att förändras snabbt de närmaste decennierna. En ny stadsdel börjar ta form med detaljplaner och hus som speglar förändringen.

Stadsplan tas fram.
På uppdrag av Lunds stad hade majoren A Nilsson redan år 1908 påbörjat arbetet med en stadsplan för S:t Peters Klosters säteris mark, där kv. Skytteln (och därmed Trolle-Wachtmeisters) park var en del. Den slutgiltiga utformningen fick kvarteret när Lunds stadsfullmäktige antog den av dåvarande stadsingenjör Magnus Wennström ritade detaljplanen från år 1928.

Trolle-Wachtmeisters park med funkishusen. Foto troligen 1938-39: E W Fischer/Kulturen

Parkmark hade upplåtits kostnadsfritt av Trollebergs säteri, på vars ägor det dåvarande markområdet låg. Det slöts ett avtal med avlidne greve A K Trolle-Wachtmeisters arvingar och avtalet var en förutsättning för stadsplanens antagande. Den 26 februari år 1932 beslöt Lunds stadsfullmäktige, efter debatt, att namnge parken till Trolle Wachtmeisters park.

En park planeras.
Pengar till parkens plantering beviljades redan år 1928 som stöd till dåtidens nödhjälpsarbete. Parken låg då fortfarande ute på rena åkermarken, men det ansågs att ”en plantering först efter en del år kan bliva allmänheten till gagn och nytta”. Därför startades arbetet direkt. Prydnadsplanteringen utfördes först år 1936.
Väster växte och därmed ökade antalet barn i området och därför tillkom år 1937 såväl sandlåda som plaskdamm, båda numera är igenfyllda.

Parken, som ritades av Lunds stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström, består av två delar, en öppen yta för lek och spel och en strikt trädgårdsanläggning för mer rofylld vila.

Utmed Byggmästaregatan ligger parkens striktare del, avlång och mera intensivt skött. Den har en stram form med klippta ligusterhäckar, grusade gångar och rosenrabatter. Vid kortsidorna kraftiga bestånd av idegranar.

Trolle Wachtmeisters park, Lund | Foto: Kristoffer Lindblad

Till dels dold i en buske står Kraka, en liten bronsstaty utförd av Gustaf Nordahl. Den avtäcktes 1951. Kraka återkommer i Gustaf Nordahls konstnärskap, hon finns i olika utformning bland annat i Eskilstuna och Örebro.

Den öppnare delen av parken har generös gräsmatta och i ena fronten välbevarade funkishus.

Det barnrika väster
Området hade många barnfamiljer och om somrarna fanns anställda ”leksystrar”.

Oscar Ahlström var en stark förespråkare för barn och ungdomars möjlighet till aktiviteter. Han begärde år 1937 ”anslag till parktant samt frukt och frukost åt 40 barn”.

En f.d. polis gick som parkvakt, men på kvällarna kunde ingen hindra ett mer fritt bollspel på gräsmattan och det förekom ofta olika evenemang, exempelvis med musik från Frälsningsarmén.

Parken idag
I Lunds kommuns skötselplaner för parker som beskrivs Trolle-Wachtmeisters park som artrik. Den drabbades av almsjukan och i början på 2000 talet genomfördes riktade insatser för förnyelse av parkens träd och växter. 

I bevaringsprogrammet för Lunds kommun framhålls både den omsorgsfullt planerade parken och den väl bevarade funkisbebyggelsen. Denna kombination ger ett kulturhistoriskt värde till området – väl värt att bevara.

Ett ställningstagande som delas av många besökare, lundabor men framförallt västerbor som njuter av parkens bevarade skönhet.

Text: Christine Jönsson

Läs mer
Klintborg, Åsa, Det gröna Lund: en vägvisare till stadens parker. 1990.
Lund utanför vallarna: bevaringsprogram. Del 2. 1995.

  Senast uppdaterad 7 april, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 7 april, 2024 av Ingrid André