logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Jörgens hospital

   Torg och platser | Vård och stöd

Sankt Jorgens park
Sankt Jorgens park

Öster om stadskärnan ligger Skönadalsparken, som också ofta kallas Sankt Jörgens park. I parkens högre del kan man fortfarande se några låga ruinrester.

Här låg under större delen av medeltiden Sankt Jörgens hospital. Det var ett så kallat Domus leprosorum, d.v.s. hem för spetälska. Spetälska kallas numera lepra eller Hansens sjukdom. Sjukdomen tycks ha blivit ett verkligt gissel först under korstågstiden. Det var smittsam sjukdom och mot den fanns då ingen bot, man försökte istället hejda smittspridningen genom att isolera dess offer i hospital, där de kunde få lindring och omsorg.

I Lund placerades de spetälskas sjukhus 500 meter utanför stadens östra port, i enlighet med regeln att detta slags inrättningar skulle ligga på avstånd från annan bebyggelse. Ordet spetälsk har med hospital att göra, d.v.s. någon som måste vårdas på särskilt sjukhus.

Hospitalet i Lund tillkom troligen vid 1100-talets mitt (och är därmed ett av de äldsta i Norden), då Eskil var ärkebiskop. 1334 lades hospitalet direkt under domkapitlet.

Anläggningen bestod av en kyrka och bostäder för sjuka och vårdare.
Kyrkan, helgad åt evangelisten Johannes, har legat i områdets norra del. Från kyrkan har en stenlagd väg lett söderut till en lång bostadslänga, som tillsammans med en mängd söder och nordväst om denna grupperade småhus har varit bostäder för de sjuka och deras vårdare. Antagligen bodde de spetälska där på ungefär samma sätt som friska människor inne i Lund. Inrättningen bekostades främst av allmosor.
Hospitalskyrkan var en romansk stenbyggnad med långhus, kor och absid, senare om- och tillbyggd med rakt avslutat kor och torn. Kyrkan har daterats till 1100-talets senare del.
Spetälskehospitalet överlevde reformationen 1536, men spetälskan var då på tillbakagång och 1587 lades det samman med hospitalet inne i Lund.
Därefter kom kyrkan och byggnaderna på Spetälskehospitalet att tjäna som stenbrott.
Endast en mindre del av området är utgrävt. Låga murrester av kyrkan syns ovan jord, det är att betrakta som en fast fornlämning. Men man letar förgäves efter någon skylt som talar om vad detta är för stenar.

I början av 1940-talet anlades Skönadalsparken av vilken S:t Jörgen är en del. Man placerade då ut ett minnesmärke, en relief, över hospitalet. Reliefen ligger ganska långt bort från murresterna av kyrkan, ända nere mot Sankt Jörgens väg. Stenen är utformad av Axel Wallengren (intendent på Millesgården 1955 – 1983). Minnesmärket heter Barmhärtigheten och föreställer en kvinna som beskyddande sveper sin mantel över en liten naken pojke. På baksidan kan man läsa att minnesmärket skänktes av byggmästare Harry Karlsson i samband med att han byggde den omgivande Linnéstaden.

Sankt Jorgens minnestavla

Text och foto: Ingrid André

Läs mer.
Blomqvist, Ragnar, Lunds historia. Del 1. 1951.
Lund utanför vallarna: bevaringsprogram. Del 1. 1991.

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 14 november, 2015 av Ingrid André