logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Borgs färgeri

   Företag | Lunds historia

Kvarteret Färgaren har fått namn efter den färgerirörelse som släkten Borg bedrev där under drygt ett par hundra års tid. Verksamheten har satt sin prägel på största delen av kvarteret och gav upphov till ett omfattande byggnadskomplex, som idag endast återstår till viss del.

1737 köpte färgaren Hans Borg en tomt vid Stora Södergatans västra sida, nr 214 enligt den numrering som infördes 1754. Rester av denna gård kan möjligtvis ingå i envåningshuset vid Stora Södergatan 8 b. 1828 beskrevs huset som uppfört av korsvirke och tegel, av obekant ålder förutom 22 alnar på södra ändan som var tillbyggda 1790. Det var inrett till bostad och ”stua” där man tog emot och lämnade ut färggods.

Själva färgeriet inrymdes i två byggnader på gården, l vinkel med huvudbyggnaden ligger fortfarande ett tvåvåningshus från 1816. I dess bottenvåning fanns färgeri samt kök, visthus och pigkammare, i övervåningen var torkloft. Väster därom låg en byggnad från 1790, inredd till färgeri, överskäreri och presskammare samt torkstua och gesällkammare i övervåningen.

Efterträdaren Fredrik Borg utökade gården med tomt 215, motsvarande södra delen av Färgaren 18. 1829 förvärvade Jöns Petter Borg tomt 213, dvs norra delen av nuvarande Färgaren 18 samt nr 17 med tegelhuset Stäket.

1841 övertog Carl Otto Borg färgerirörelsen från sin far. Under hans tid skedde flera utvidgningar av verksamheten. Verkstadsbyggnaden från 1790 ersattes med ett nytt, längre tvåvåningshus av tegel, uppfört i två etapper 1837 och 1842. I bottenvåningen fanns färgeri och kammare, i övervåningen torkloti, gesällkammare samt förvaringsrum för färggods. Strax söder därom lag en byggnad från 1818 inredd till överskäreri och arbetarbostäder.

Nya hus tillkom även på tomt 213. På den gamla trädgårdsplatsen norr om huvudbyggnaden uppfördes ett tvåvåningshus i två etapper. Norra delen från 1851 inrymde port och bostäder, den södra stod klar 1852 och inreddes till magasin med kryssvälvd bottenvåning. På gården byggdes 1841 ett tvåvåningshus för stall, vagnsport, foderhus och spannmålsmagasin. Senare användes byggnaden som ullmagasin. Väster om denna uppfördes 1856 en korsvirkeslänga inredd till vagnsportar.

På 1850-talet ersattes också den gamla korsvirkesbebyggelsen på tomt 215. I hörnet av Södergatan och Drottensgatan uppfördes 1857 ett påkostat tvåvåningshus i klassicerande stil. 1861 utvidgades det nya huset fram till sydgaveln av den äldre huvudbyggnaden.

Vid Drottensgatan uppfördes en flygel med enklare fasadutformning, inrymmande bostadens köksfunktioner. Väster därom ersattes de äldre korsvirkeslängorna med nya ekonomibyggnader av tegel. Här inrymdes ladugård med plats för 18 nötkreatur och stall för 7 hästar, vagnport och drängkammare.

1860 och 1876 inköpte C. O. Borg delar av trädgårdstomten 264. En ny fabriksbyggnad i tre våningar uppfördes 1867, inredd till stora sammanhängande arbetslokaler för spinneri. Ytterligare fabriksbyggnader tillfogades anläggningen under senare delen av 1800-talet. Från en början som färgerirörelse hade fabriken utvidgats till en omfattande textilindustri med spinneri och väveri, vaddfabrikation m m.

Källa: Bevarandeprogrammet. Lunds kommun

Inför att färgeriets fabriksbyggnader skulle rivas 1979 fotograferades dessa. Se bildgalleriet här.

Se också en film som spelades in 1937 inför fabrikens 200-årsjubileum 1939.

  Senast uppdaterad 6 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén