logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stortorget 1 – Bankhuset

   Byggnader

BV_bankhuset1

Huset uppfördes för en bank och med dess placering vid Stortorget, på det gamla rådhusets plats, var det nödvändigt att det skulle bli en monumental och imponerande byggnad. Planen anpassades efter kvarterets form med huvudfasaden mot torget och två lika långa flyglar utmed Kyrkogatan och Kungsga­tan. Bottenvåningen har fasad i huggen granit, avslutad med en tandsnittslist. Över denna två vå­ningar och frontespiser i mörkröd tegel. Fönsternas stickbågar har mönstermurning och i översta vå­ningen är muren artikulerad. Bot­tenvåningens grå färg återkommer i den profilerade takgesimsen och i vapensköldarna i frontespisernas gavelspetsar. Det höga, spetsiga sa­deltaket är klätt med svartglaserat, enkupigt tegel.

BV_bankhuset3

Torgfasadens mittparti betonas av en tung, sluten kopparport med en portal som får sin fortsättning genom alla våningarna och avslutas av en frontespis och en oktagonal lanternin med koppartak.

Exteriört har byggnaden inte ge­nomgått någon förändring. Botten­våningen upptas mot torget och Kyrkogatan nu liksom tidigare av butikslokaler. 1957 köpte kommu­nen huset och andra våningen används sedan 1961 som skolkon­tor. I den stora banklokalen på bot­tenvåningen finns kommunens da­tacentral.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 1 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 17 maj, 2010 av Rune Källén