logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bredgatan 2 – Wickmanska

   Byggnader

Wickmanska_Bredgat_o_Paradisgat_2

Wickmanska gården var Lunds bäst bevarade köpmangård från 1700-talet, men blev i stort sett totalförstört vid en brand den 2 augusti 2002. Omkring den stensatta gården grupperade sig ett antal korsvikeshus. Huvudbyggnaden uppfördes 1788 och var redan från början en välbeställd köpmans ansikte utåt. Både ur byggnadsteknisk och arkitektonisk synvinkel höjde den sig över de lantliga envåningslängorna längre upp i gatan.

Huset var uppfört på hög stenfot av ekekorsvirke med bränd tegel i facken. Taket var högrest med valmade gavlar i enlighet med det sena 1700-talets ideal. Timrån var regelbundet uppbyggd med en svag profilering på fotträt till den övre våningen, något som liksom mönstermurningen i en del av facken tyder på att fasaden från början stått oputsad. Inom några årtionden har den emellertid erhållit ett putstäcke, som avlägsnades i samband med restaureringen av gården omkring 1960. Vid en brandförsäkringsbesiktning 1823 påpekades bland annat att:

”Längan är på alla sidor utwändigt med stark slätrappning på spikning i timrån försedd, som fullkomligt förwarar timret i wäggarna från röta och förmultning”. Uppenbarligen var putsen inte endast en estetisk åtgärd för att uppnå klassicismens eftersträvande ljusa fasad utan även praktiskt betingad.

Inredningen i bottenvåningen bestod 1807 av förmak, sängkammare, sal, två kök, handelsbod, två bodkamrar samt förstuga. I övervåningen fanns två salar, sju kamrar samt förstuga.

Den långa längan utmed Paradisgatan bestod av två delar, båda uppförda på 1790-talet. Den västra delen var två våningar hög och inrymde 1807 pigkammare, spiskammare och i övervåningen ”wisterhus”. Den östra envåningsdelen inrymde brygghus, packhus, port, vedbodar och drängkammare. Båda var uppförda av ekekorsvirke med bränd tegel och hade tegeltak.

I norra sidan av gården låg två längor.

Den västra sammanbyggd med gathuset, var en våning hög, uppförd på 1790-talet och ursprungligen inredd till visthus, packhus och vedbod.

Den östra, fähuslängan, byggdes 1853 på platsen för ett äldre hus.

Tvåvåningshuset längs den östra tomtgränsen uppfördes omkring 1810 i korsvirke med tegeltak och var då inrett med loge och häststall. Gården har fått sitt namn efter handelsman A.M. Wickman som ägde den vid slutet av 1800-talet.

Wickmanska gården förklarades för byggnadsminne efter beslut av riksantikvarien 1964. Efter den förrödande branden 2002 återuppfördes huset igen i samma stil som det gamla med korsvirke och rå fasadtegel. Ett par förändringar gjordes dock, bland annat höjdes takhöjden med en halv meter jämfört med det ursprungliga huset.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 29 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén