logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadshuset blev rådhus

   Byggnader

radh01

Rådhuset byggdes ursprungligen som stadshus och stod färdigt 1837. Det var en trevåningsbyggnad med bottenvåningen uppförd av sprängd ballasten och de bägge andra av tegel. Det valmade taket var klätt med tegel och i det hade femton gjutna glaspannor infogats för att släppa in ljus. Ursprungligen var det tänkt att hela fasaden skulle putsas men av ekonomiska skäl utfördes detta bara på bottenvåningen, medan huset i övrigt stod oputsat med gul fogstruken tegel. Trappuppgången var välvd med golv av ölandssten.

I huset var det inrett krog, matservering, spruthus och förvaringsrum för stadens räkenskaper. Högst upp låg Knutssalen, en stor festsal med ”entrefocerad orchestra och fem pelare”. Här hängde de speglar och ännu bevarade ljuskronor, som professorn vid konstakademin i Köpenhemn G. Fr. Hetsch hade ritat redan 1824.

Det var redan 1806, som Knutsgillet hade lagt fram ett förslag om kombinerat gilles- och rådhus. Arbetet hade löpt långsamt och tog riktigt fart först 1835, då Lunds Stadshus Bolag bildades. Som aktietecknare i det stod Lunds stad, Knutsgillet samt 56 av stadens mera bemärkta borgare. I reglementet för bolaget angavs ändamålet vara ”att här i staden bygga ett stadshus och dermed förenad gästgifvaregård”. I reglementet angavs också, hur staden skulle lösa in övriga aktier i bolaget, vilket hade skett 1863. Som pådrivande kraft i projektet fungerade dåvarande borgmästaren Joh. Bäckström. Han hade blivit vän och hedersbror med stockholmsarkiteken Per Axel Nyström, som starkt kom att påverka husets utformning.

Stadshuset blir rådhus

Stadens myndigheter blev så småningom trångbodda och en 1882 tillsatt kommitté för lösandet av lokalfrågan föreslog att stadshuset skulle rivas för att ersättas med ett nytt rådhus. Förslaget ansågs vara för dyrbart och i stället beslöts det, att stadshuset skulle byggas om till rådhus och inrättas för stadsfullmäktige, rådhusrätt, magistrat, polis verk och andra myndigheter. Detta skedde 1899—1900 efter ritningar av stadsarkitekten A.B. Jakobsson.

Fasaden blev helt putsad och försågs med bandrustik, som på tredje våningen bara var svagt markerad. Den norra och södra fasaden fick ett rikt listverk medan de bägge andra liksom tidigare markerades som baksidor. Portalomfattningen ändrades och försågs med en trekantig kornisch. I det inre gjordes omfattande ändringar och den gamla Knutssalen spolierades. Det gamla takteglet hade redan tidigare bytts ut mot skiffer, antagligen i samband med att en numera riven trevåningsflygel uppfördes på den östra sidan.

På baksidan sitter en lykta med en arm i form av en drake, förfärdigad av konstsmeden Henning Persson efter ritning av domkyrkoarkitekten Th. Wåhlin.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén