logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Magleskolan – Magle stora kyrkogata 5

   Byggnader | Skolor

BV_maglestkyrkg5

Tvåvåningshus i röd, handslagen tegel. I gatufasaden en hög, avsatt, putsad, svartmålad sockel. Fönsterna har markerade omfattningar i fasadens tegel och även den rundbågiga huvudentrén har en avtrappad omfattning i två skift tegel. Framför denna en fritrappa i natursten. Parfyllningsdörr med solfjäderspröjsat överljus. Fasaden avslutas med en profilerad takgesims i formtegel och sadeltaket är klätt med grå falsplåt.

När huset byggdes av fattigvårdsstyrelsen inreddes det dels till fattigskola, dels till kok- och arbetsinrättning. Den tillbyggnad som gjordes 1852 mot väster och utmed Själbodgatan tillkom för Fruntimmersföreningen småbarnsskola och allmänna fattigvårdens flickskola. Den fick fasader i samma tegel som den äldre byggnaden, men utan markerade fönsteromfattningar. I västgaveln finns två synliga ankarslutar.

1860 utvidgades Fruntimmersföreningens småbarnsskola och en tillbyggnad i två våningar gjordes utmed Själbodgatan. Denna är numera putsad och vitmålad.

1903 gjordes ännu en tillbyggnad i två våningar, denna gång mot gården. 1907 startades en teknisk skola i den gamla arbetsinrättningens lokaler.

Nästa stora förändring inträffade 1925 då skolan åter bytte skepnad och inreddes som lärlings- och yrkesskola och kallades Laurentiiskolan. Interiören byggdes om till stora delar och en tillbyggnad i en våning för en smedja gjordes vid gårdsfasadens östra ända.

1934 inreddes vinden och takfallet mot gården höjdes så att gårdsfasaden nu har tre våningar. Takkupan mot gatan kom till 1953.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén