logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan 21 – Liljewalchska huset

   Byggnader

kyg21

1779 erhöll handelsman Carl Ludvig Bager denna gård som gåva av sin far Jacob Bager, tillika handelsman och ägare av gård nr 270 vid Bredgatan. Carl Bager avled 1787 och 1791 övergick gården till ny ägare, handelsman Sewerin Magnus Liljewalch.

Bebyggelsens ålder är ej känd, men troligen uppfördes huvudbyggnaden under 1700-talets sista årtionden.

Den äldsta beskrivningen är från 1802, då handelsman Liljewalch lät brandförsäkringsvärdera fastigheten. Åtta byggnader ingick då i köpmansgården vars hela värde uppskattades till drygt 5.800 Riksdaler Riksgäld. Av denna gårdsanläggning återstår idag endast ”caractersbyggnaden” med en kort flygel i norra sidan av gården.

Den beskrevs: ”51 alnar lång, 14 ½ alnar bred, innehåller 32 binningar ofwan och nedan korswärkshus med ekefotträd, stolpar och löshult samt bränd tegel i utwäggarna, 10 alnar hög från gråstensgrunden  till  takfoten. . .”. Vidare ”är inredd till förmak, sal, förstuga, salubod, bodkammare, packhus och portgång åt gatan samt tvenne kamrar, kök och spiskammare åt gården och på öfre botten till förmak, sal, förstuga, en större sal, en förstuga och kammare åt gatan samt fem kamrar, en ”gärd de Robe” och en kramkammare åt gården. I alla dessa rum finnes nio stycken pottugnar”.

Det är oklart om huset var putsat vid denna tidpunkt. Säkert är dock att fasaden putsats före 1828. ”På två sidor kalkrappat, de öfriga hvithmmade”, enligt uppgift i brandförsäkringsbrev.

Bottenvåningen hade dessutom år 1823 till största del blivit ombyggd med tegelmur. Idag står fasaden med synligt korsvirke efter en renovering 1962. Den är drygt 30 meter lång, med 13 fönsteraxlar i övervåningen (ursprungligen 12). Taket är valmat och täckt med enkupigt, gult tegel. Körporten låg från början i byggnadens södra sida, men flyttades 1923 till nuvarande läge.

Bottenvåningen är sedan gammalt inredd till butikslokaler. Övervåningen inrymmer två bostadslägenheter. I gårdsanläggningen ingår dessutom en tidigare stallbyggnad från 1857 samt ett tvåvånings magasin och en flygellänga från 1884, ombyggd på 1920-talet.

Liljewalchska  huset  förklarades 26/7  1974  för  byggnadsminne. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens yttre.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 5 oktober, 2009 av Rune Källén