logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Esternas hus

   Byggnader

RK_estniska
Tvåvåningshuset vid Sankt Petri kyrkogata uppfördes 1879—80 som bostadshus. Byggnadens putsade fasad i klassicerande stil bevarar sin ursprungliga karaktär; sockeln är profilerad, bottenvåningen försedd med bandrustik samt den övre våningen slätputsad med profilerade fönsteromfattningar med krönande akroterier. Profilerat listverk avdelar våningarna och vid takfoten löper en gesims med tandsnitt.
BV_estniska1
1882 förvärvades fastigheten av Lunds Läroverksförening och den inrymde till 1916 lokaler för Lunds fullständiga läroverk för flickor. Skolsalar inreddes i huvudbyggnaden. En äldre envåningsbyggnad vid Bytaregatan byggdes till och inreddes till gymnastiksal och erhöll därvid en tempelliknande klassisk fasad. En putsad tegelmur uppsattes 1883 runt skoltomten.

1919 omändrades huvudbyggnaden åter till bostäder. Gymnastikbyggnaden inreddes 1926 till fyra små enrumslägenheter.

Estniska huset förvaltas sedan 1971 av en stiftelse (numera aktiebolag) av Sverigeester, som under andra världskriget flytt till Sverige. Där inryms en större festsal som hyrs ut till konferenser och fester för slutna sällskap

  Senast uppdaterad 28 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 juli, 2019 av Rune Källén