logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skånska Brand

   Byggnader

sk_brand01

På fastigheten finns två sammanbyggda gathus. Den östra byggnaden, vid Stora Algatan 7 är uppförd 1904. Den har tre våningar och frontespis. Sockel och portalomfattningar är utförda råhuggen sten och fasaden klädd med rött maskinslaget tegel. Fönster och dörrar liksom frontespisen har svängd överdel med putsomfattningar i Jugendstil. Svarta smidesbalkonger i andra och tredje våningen.

Den ursprungliga porten med överljus och dagerrutor utformade efter portalens och fasadens övriga former byttes 1963 ut mot en modern port i glas och ljust trä. Takkuporna i vindsvåningen kom till vid samma tillfälle.

sk_brand02

Det stora hörnhuset i tre våningar byggdes 1906 som kontorshus för Skånska  Brandförsäkringsinrättningen, sedemera Skånska Brand och användes som sådant ända till 1983. Fasaderna är utförda i holländsk renässansstil med hög sockel av släthuggen granit och bottenvåning i råhuggen sten med släthuggna dörr- och fönsteromfattningar. De övre våningarna har röd fasadtegel med hörnkedjor, lister och omfattningar i granit. Huvudporten mot väster har en rikt utsmyckad portal med  balusterförsedd  balkong, skulpturnischer, kartusch med skånes vapen och över denna en volutförsedd frontespisgavel. Själva porten är rundbågig med halvcirkelformat överljusfönster med svart smide framför och rikt utsirade dörrar.

En del ändringar har gjorts i interiören och 1939 uppfördes en tillbyggnad i en våning mot gården. 1952 inreddes kontor i vindsvåningen varvid takfallet mot gården höjdes och de ursprungliga, små takkuporna med huvor i samma form som tornen, byttes ut mot de nuvarande, stora kuporna. Den ursprungliga porten i norrfasaden har också här ersatts med en enkel, brunbetsad brädport men för övrigt är exteriören oförändrad.

När Skånska Brand 1983 flyttade sitt huvudkontor till ett större hus såldes byggnaderna till kyrkliga samfälligheten men disponerades efter det av en del kommunala förvaltningar. Idag har Internationella Miljöinstitutet sina lokaler här.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 september, 2009 av Rune Källén