logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gamla Kirurgen

   Byggnader

Gamla Kirurgen

Byggnaden i grågult tegel stod färdig 1868 och är ritad i sengotisk stil. Den är belägen på Lunds gamla lasarettsområde och har fått sitt namn från att den uppfördes som en kirurgklinik för utvärtes sjuka och kom att användas som sådan de följande 100 åren. Arkitekt är den kände arkitekten Helgo Zettervall, som ritat många av universitetets byggnader.

Gamla Kirurgen
Gamla Kirurgen på 1950-talet. Foto: Firma HagblomFoto/Alvin

Mittpartiet är utformat som en mittrisalit med ett framspringande portparti som sträcker sig uppåt över resten av byggnaden. Det flankeras av två lägre hörntorn och sadeltaket är klätt med engelsk skiffer. Huset byggdes om 1905 (Axel Kumelien) och 1928 (Salomon Sörensson). Förr fanns det på varje våning mellan risaliterna tre stora tredelade fönster. Dessa ersattes vid ombyggnaden 1905 av sju mindre fönster. Vid 1905 års ombyggnad tillkom också det femkantiga entrépartiet på baksidan med en gång över till det nybyggda kirurgiska annexet och flyglarna fick också mindre tillbyggnader. Dessa förlängdes på 1920-talet ytterligare och försågs med trapptorn.

Varje våning var ursprungligen inredd med fyra allmänna salar med vardera tio sängar. Huvudkorridorerna gick längs husets västra sida med en tvärkorridor i vardera ändan varifrån man kunde komma in i de enskilda rummen. Mellan varje par av sjuksalar hade sköterskorna sina rum med små kök och fönster så att de kunde hålla uppsyn över sjuksalarna. På tredje våningen fanns husets hjärta, operationssal och direktionens sammanträdesrum, som efter ombyggnaden 1978 utgör trapphus. Det stora rosettfönstret på andra våningen markerar den gamla kyrksalen som nu har ändrats om till uppehållsrum och den gröna pardörren har fått träfyllningarna utbytta mot glas.

Under 1960-talet centrerades sjukhusområdet runt det 1968 öppnade Centralblocket, vilket medförde att lasarettet flyttade från kvarteret under 1970-talet. Gamla kirurgen blev byggnadsminnesmärke 24 januari 1972 (vilket upphävdes 2005) och har sedan dess tillhört Lunds universitet. Byggnaderna övergick till att bli undervisningslokaler och kursbibliotek. Omfattande ombyggnader gjordes under 1978–1980 (Klas Anshelm) för att anpassa lokalerna bättre till undervisningen. Under 1990-talet har det gjorts mindre upprustningar både invändigt och utvändigt. Idag finns här bland annat Universitetets Internationella sekretariatet, Studerandeenheten och läsesalar. Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus i Lund AB.

Kirurgiprofessorn Jacques Borelius´ staty finns utanför Gamla Kirurgen.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 27 februari, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén