logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan 23

   Byggnader

Kyrkog23

I korsningen mellan Kyrkogatan och Sankt Petri Kyrkogata ligger ett korsvirkeshus vars äldsta delar troligen är från 1740-talet. En gång i tiden var detta en s k studentkasern och gick under namnet Lövkojan. Studentkasernerna uppstod under 1800-talet och innebar att husets ägare hyrde ut flera rum till studenter.

Det lär ha funnits omkring 25 sådana studentkaserner i Lund. Dessa fick ofta spektakulära namn som t ex Betlehem, Jerusalem, Jeriko, Långholmen och Röda Helvetet. På Sankt Petri Kyrkogata låg studentkasernen Glädjen, men den byggnaden är riven sedan många år.

Huset på Kyrkogatan 23 är som nämnts byggt på 1700-talet, men också ombyggt vid flera tillfällen (1834, 1897, 1944 och 1978). 

Korsvirkeshuset i hörnet av Kyrkogatan och Sankt Petri kyrkogata är inte exakt daterat. I det äldsta brandförsäkringsbrevet från 1830 uppges åldern till 90 år, vilket skulle innebära att huset uppförts på 1740-talet. Gården ägdes då av kopparslagare Anders Bergman, vars initialer jämte årtalet 1744 återfinns i takets vindflöjel av koppar.

Beskrivningen från 1830 omtalar vidare att huset är uppfört av ekekorsvirke och bränd mursten med tak av tegel och gavlar av bräder. Det var inrett till nio boningsrum med handelsbod i bottenvåningen. Kök och spiskammare låg i en flygel. Uppvärmning skedde genom fem kakelugnar av ”glasad blykakel” samt tre sättugnar av järn.

Huset är flera gånger ombyggt. 1834 uppges att det fått ny inredning samt att även större delen av det yttre var nytt. Möjligen ersattes detta år bottenvåningens korsvirke med tegelmur.

Den raka brädgaveln med magasinslucka mot norr ändrades 1897 till det nuvarande valmade takfallet, s k skrågavel. 1944 avlägsnades fasadputsen och vissa delar av timrån byttes ut.

Den korta flygeln i korsvirke vid Sankt Petri kyrkogata byggdes 1862 av dåvarande ägaren skräddare A. Lindskog.

De två korsvirkeshusen på Glädjen 15 förklarades som byggnadsminnen den 14/2 1978. Skyddsföreskrifterna omfattar såväl byggnadernas exteriör som interiör.

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén