logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hardebergaspåret – minnen av en järnväg

   Torg och platser | Transport

BLHJ, uttytt Bjärred-Lund-Harlösa-Järnväg, är namnet på det som en gång var Lunds stads järnvägar. 1901 öppnades sträckan Lund – Bjärred och 1905 sträckan Lund – Harlösa. Hardebergaspåret är en rest av den sistnämnda sträckan.
BLHJ gick med förlust redan från början. 1910 tog Lunds stad över driften. Men förutom militärer till Revinge, söndagsutflykter till dansbanan i Fågelsång och bönder på väg in till torghandeln på Mårtenstorget så var persontrafiken liten. Mest fraktades sten från Hardeberga och betor från omlandet. Underskotten växte och 1939 lades persontrafiken på BLHJ ner. Men ännu ett antal år fraktades sten på spåret. Sista trafiken ägde rum 2 februari 1966.


Hardebergaspåret startar vid Södertull mitt emot Mejeriet och söder om Södra Esplanaden. En bit in på spåret ligger fortfarande Lund Södra. Järnvägsstationen invigdes med buller och bång i maj 1905. Bland gästerna fanns både civil- och krigsministrarna. I bottenvåningen fanns väntsal och expeditionslokaler. Övervåningen inreddes som bostad åt stinsen.
Huset finns kvar och används idag som fackföreningslokal.


Litet längre bort från Lund Södra hittar man banbyrån. Huset fanns troligen på tomten, när järnvägsbolaget köpte marken och är troligen från tidigt 1800-tal. När järnvägen byggdes användes huset först som entreprenörskontor och sedan som banbyrå. Idag är det föreningslokal.

Strax innan spåret korsar Kastanjegatan låg lokstallarna. Den gamla byggnaden är riven. Men man har återanvänt teglet till att bygga ett hotell (The More Hotel).

Tvärs över Kastanjegatan hittar vi idag Stenkrossen – en kommunalt driven verkstad för projekt inom konst, kultur och innovation. Kvarteret har samma namn, Stenkrossen, och påminner om att här låg en gång stadens ”Nya materialgård”, d.v.s. ett upplag för grus, gatsten och liknande. Hit fraktades sten från Hardeberga – en anledning att denna järnvägssträcka inte lades ner förrän in på 60-talet.
Till att börja med krossades stenen inne på materialgården.
”Halv sju på morgonen drog stenkrossen igång med ett mäktigt dån. En student som bodde i närheten startade en protestkampanj som fick stöd av villaägarna i trakten och även ledde till en fullmäktigemotion av Waldemar Bülow. Det ledde dock inte till någon åtgärd, inte förrän elen kom till stenbrottet slapp man oväsendet inne i Lund.”

Det fyrkantiga, solitära huset i kv. Stenkrossens sydvästra spets är Petroliumupplagets kontor, byggt 1911. Mellan detta hus och lokstallarna, ungefär på dagens Kastanjegatan, fanns 2 cisterner innehållande 48 000 liter petrolium. På den tiden slutade Kastanjegatan vid Revingegatan.
Revingegatan har f.ö. fått namn och böjd sträckning av järnvägen, som ju gick till Revinge-Harlösa

Här låg Lund Östra. Notera rampen till vänster. Foto: Anders Lundquist
Lund Östra. Foto: Lunds bevaringsprogram

Nästa halt är vid korsningen Dalbyvägen/Pedellgatan. Det är inte mycket som tyder på att här låg en gång Lund Östra. Vid platsen för stationen (egentligen endast banvaktstuga och expedition- och vänthus) finns kvar resterna av en stensatt ramp som användes av böndernas (häst)ekipage med betor för omlastning till järnväg. Allt revs 1949. Här fanns också en betvåg för sockerbetorna. Vid Lund Östra gick de som skulle handla på Mårtenstorget av tåget.

Framåt på Hardebergaspåret kommer man till järnvägsbron över motorvägen. Den var länge ett minne av järnvägen eftersom originalbron fanns kvar till i början på 90-talet med rälsen fullt synlig (och lätt att fastna i om man cyklade). Bron blev med tiden så dålig att det ramlade ner delar av den på motorvägen. Bron byttes därför ut i november 1992.

Foto: Anders Lundquist


Efter motorvägen fortsätter spåret via Arendala till Kungsmarken, vid golfbanan. Här finns fortfarande ban- och vägvaktens hus.

I Hardeberga står stationshuset fortfarande, men nu omgjort till bostad.
Av hållplatsen vid Sularp finns inget kvar, medan man däremot kan se banvaktstugan nr 3 vid Fågelsång och även plattformskanten där. Framme i Södra Sandby slutar Hardebergaspåret.

Järnvägen däremot fortsatte på sin tid via Mossavägen, Skatteberga, Revingeby, Revingehed till sin ändstation i Harlösa.

Hållplats Utställningen
Vi har nu rört oss från Lund Södra österut mot Harlösa. Men Revingejärnvägen har haft en förlängning västerut. 1907 fick man tillstånd att fortsätta från Lund Södra, runda Stadsparken och stanna vid en ny hållplats vid badhuset. l början annonserades hållplatsen som ”Utställningen”, och trafikstarten var koordinerad med den stora Lundautställningens öppnande 5 juni 1907. Hållplatsen fanns kvar efter det att utställningen var slut och fram till dess järnvägen lades ner. Då byttes namnet på hållplatsen till Högevall.

Text o foto (där inget annat anges): Ingrid André

Läs mer
BLHJ – Lunds stads järnvägar 1901 – 1939. 1987. (Gamla Lund årsbok.)
Lund utanför vallarna: bevaringsprogram. D. 2. 1996.

  Senast uppdaterad 20 december, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 31 maj, 2020 av Ingrid André