logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stortorget stadens medeltida centrum

   Torg och platser

IllStortorgety
Lunds torg - nu Stortorget - som ma kan tänka sig med sträckningen fram tilldomkyrkoområdet i norr, med träbeläggning som ersattes av stensättning kring år 1200 och med handelsbodar. Kyrkan i söder var Sankta Maria Minor.

Stortorget leder sitt ursprung anda tillbaka till Lunds grundläggning. Ett rejält torg var ett av de viktigaste kriterierna på en stad och kungen såg mycket tidigt till att skapa en plats dit handeln från den gamla marknaden Tre Högars marknad kunde flyttas. Riktigt hur gammalt Stortorget är har inte fastställts men vi vet att det fanns utlagt vid 1000-talets mitt.

Alldeles i början var Stortorget sannolikt bara en öppen triangulär yta som bildades genom en vidgning av Stora Södergatan. Tidigt – med största sannolikhet alldeles i början av 1100-talet – täcktes dock hela torgytan med en broläggning av trä stabiliserad med pålar neddrivna i jordlagren. Innan man kommit så långt hade dock hela ytan förstärkts först med ett tjockt lager av ris som man sedan lagt ut ett lager av stora stenar på. Det var stora dräneringsproblem i området och vid byggandet strävade man efter att få torgytan att ligga högre än omgivningen. Den med plank täckta ytan var mycket stor; den kan uppskattas till cirka sextusen kvadratmeter. Torgbygget var med andra ord ett stort företag och det måste ha varit kungamakten eller kyrkan som stod bakom. Sin träbroläggning tycks Stortorget ha fått behålla till omkring 1200, då man nog började stensätta det. Det är oklart var förebilden till träbroläggningen hämtades. Den mycket virkeskrävande byggnadstekniken kan kanske ha inspirerats av intryck från västslaviska områden som man hade mycket kontakter med.

Torgytan hölls ren – den städades. Detta antyder att torget var en mycket viktig representativ plats. Det var ingalunda blott och bart en plats för handel och myntcirkulation.

Torget fyllde mycket viktiga representativa funktioner för kungen och kyrkan och lundaborna. Där förekom kungliga manifestationer, kyrkliga processioner och offentlig rättsskipning. Hos Adam av Bremen finns i beskrivningen av Skåne en anteckning om att ”yxan hänger öppet framme på torget och hotar de anklagade med dödsstraffet”. Stadsborna utnyttjade sitt torg i samband med olika återkommande festligheter, bland annat vid karnevalen i vid tiden för fastan.

BV_stortrgt
Bildremsa från 1100-talets slut av tenn/blylegering, sannolikt en souvenir
tillverkad inför en Stortorgsfest.

Kungen garanterade freden på torget. Dit skulle alla kunna bege sig för att handla utan risk för liv och lem. Två för alla öppna marknader var förlagda till Stortorget. Tre högars marknad ägde rum i anslutning till Kristi himmelsfärdsdag, och Laurentiimarknaden den 10 augusti. Vid dessa tillfällen var det enligt en källa från 1500-talet fest i hela Lund. Annars var torget förbehållet stadens egen handel.

Stortorget är ett mycket viktigt monument från medeltiden. Nutida stadsplanerare visar inte alltid platsen den respekt den är värd som Lunds uråldriga centrum. Det storslagna hos torget är tämligen bortplottrat med ovidkommande möblering. Efter en vidgning at öster på 1800-talet är torgytan bredare än den var på medeltiden. Den sista resten av den hävdvunna köpenskapen försvann från Stortorgen 1909 då kötthandeln flyttades till den nybyggda Saluhallen vid Mårtenstorget. Det senare har som bekant inte några medeltida anor.

Text: Claes Wahlöö, Medeltidens Lund. Illustration: Petter Lönegård.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 2 november, 2010 av Rune Källén