logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Magiska årsringar

   Spadtaget

Dateringsproblemet är ständigt närvarande för arkeologen. På utgrävningen är det någorlunda enkelt att fastställa hur anläggningar och fynd tidsmässigt förhåller sig till varandra. En relativ kronologi skapas. När det kommer till att låsa sekvensen årtalsmässigt blir det väsentligt svårare. I Lund gällde i över åttio år den traditionella metoden med daterande fynd (typ mynt) och stöd i historiska dokument och det var omöjligt att precist bestämma tiden för stadens grundläggning.

I mitten av 1970-talet trädde dendrokronologin in på scenen. Man kan lugnt tala om ett pardigmskifte för lundaarkeologin. Plötsligt blev det möjligt att med årsringarna i konstruktionsvirke avgöra vilket år och ibland vid vilken årstid ett träd fällts. Dendrokronologin skapade en ny syn på Lunds äldsta historia, en syn som de skriftliga källorna fullständigt tiger om.

Av de många hundra träprov som genom åren tagits i Kattesundsområdet framstår det från en kista på kyrkogården till ”Sven Tveskäggs” stavkyrka som speciellt. Årsringarna i ekbrädan visar att trädet fällts 990. Lunds och Skånes första kyrka byggdes alltså omkring 990 under Sven Tveskäggs regeringstid. Av den gravlagde återstod bara skelettfragment, men det rörde sig om en man i sjuttioårsåldern. De oansenliga men viktiga fragmenten finns i utställningen Metropolis på Kulturen.

Som så har dendrodateringar ända ned i 850-talet gjorts på ekstavar i en stavkyrka vid Kattesund och ett par trågkistor vid Domkyrkan.     

Text och foto: Claes Wahlöö


Läs mer
Bartholin, Thomas Seip, Dendrokronologiske og vedanatomiske undersøgelser af træfundende. (i Uppgrävt förflutet för PK-banken i Lund : en investering i arkeologi.) 1976.

Utgrävningen av Lund.

  Senast uppdaterad 19 juni, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 19 juni, 2022 av Ingrid André