logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bantorget

   Torg och platser

BV_bantorget
Bantorget på 1860-talet. Foto B A Lindgren. Kulturens arkiv

En viktig komponent i stationsmil­jön har allt sedan anläggningstiden de till stationsområdena hörande järnvägsparkerna varit. Dessa var inte från begynnelsen enbart ämnade att fylla en representativ och förskönande funk­tion utan uppbar dessutom en viktig roll som skydd för brandfarliga gnistor från järnvägsloken.

Istället för området omedelbart in­vid stationen formades Bantorget strax söder därom till att bli en värdig plats­bildning, en prydlig entré för de tillre­sande. Torget anlades och trädplanterades några år efter det att järnvägslin­jen öppnades 1856 och under århund­radets sista decennier fick det även en representativ omgivande bebyggelse med Grand Hotel från 1899 som monumental tyngdpunkt. Torgets norrsida har i kvarteret Bytarebacken en rad arkitektoniskt intressanta bygg­nader i skilda historiska stilar och jugend. Inom planteringen väster om torget restes 1954 en staty, De lekande barnen, av Jonas Fröding.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén