logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stortorget

   Torg och platser

stortorg10

Under många år var Stortorget ett centrum för den lokala busstrafiken och biltrafiken som passerade torget var mycket tät. Sedan 1960-talet är det dock endast tillåtet för cyklar och nyttotrafik att passera torget.

Platsen där Stortorget ligger har varit marknadsplats sedan 1000-talet. Under medeltiden såg torget annorlunda ut än idag. Det hade längre sträckning mot norr samtidigt som dess bredd var smalare – trettio meter jämfört med sjuttio idag. Det var på den tiden ett centrum för handel, fullt av småbodar och träbelagt, vilket kanske även angränsande gator var. Läs mer här.

BV_stortorget1

Torgets nuvarande utformning kan härledas till tidiga 1900-talet och mitten av samma århundrade. Under 1900-talets första decennium färdigställdes sammanlagt tre bankpalats vid torget. Det är tre stora tegelbyggnader som finns kvar än idag på torgets norra, nordvästra och västra sida. Särskilt Herkuleshusets bygget ledde till att den medeltida väg (Lilla Kungsgatan) som fanns mellan Domkyrkan och Stortorget försvann, och att man sedan dess inte kunnat se Domkyrkan från torget. Vid torget låg också förr biografen Regina.

Trots denna modernitet upplevs inte torget som dominerat av alltför moderna hus. Torget är sedan länge INTE stadens mest naturliga mötesplats, bland annat byggdes flera andra torg under 1800-talet som efterhand tog hand om de viktiga kreatursmarknaderna vilket gjorde att affärslivet i Lund flyttade sin dragningspunkt först västerut mot järnvägsstationen och så småningom åt öster.

Läs också om Forum, torgets föregångare

  Senast uppdaterad 21 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén