logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsvallen hotas av genombrott

   Torg och platser

GN_stadvallen

– Lund är inte varsamt om sina medeltida minnen. Markeringen i Kattesund efter den stora stavkyrkan är man beredd att bygga över. Den historiska miljön bakom Stäket används för sophantering. Och nu planeras ett genombrott i den gamla stadsvallen, säger stadsantikvarie Henrik Borg och efterlyser större medvetande om det medeltida arvet.

Genombrottet finns i en utvecklingsplan för förnyelse av Stadsparken. En central idé är ett nytt stråk genom parken som nås via en ny entré till Observatorieparken och en öppning i vallen. Ursprinligen var denna öppning tänkt att bli tolv meter bred men har nu minskat till fyra meter. Ett syfte är att öka tillgängligheten till parken för alla.

Men stadsatikvarien och fler med honom är kritiska mot ett ingrepp.

Ragnar Blomqvist som var stadsantikvarie i Lund 1938-1968 ägnade särskilt intresse åt vallen och kände stort ansvar för dess framtid. När han dog 1983 hade han just färdigställt texten till en skrift Stadsvallcn i Lund — ett unikt byggnadsminne. Arbetet fullföljdes av hans fru Karin och skriften blev Gamla Lunds årsbok 1985.

— Den 460 meter långa vallen ser oansenlig ut men den är en märklig fornlämning, ensam i sitt slag i vårt land. Vallen är vad som återstår av en befästning som under närmare 500 år avgränsade stadsbebyggelsen i Lund från omgivande landsbygd, skriver Ragnar Blomqvist. Han ansåg att vallen uppfördes mellan åren 1326 och 1361 och att det var lundaborna, inte den danska kungamakten, som tog initiativ till befästningen. (Men senare forskning visar att vallen förmodligen är tvåhundra år äldre.) Den bestod både av vall och grav och var ursprungligen också försedd med en palissad. Hela sträckningen var ca 4000 meter.

I detta försvarsverk fanns fyra portar i norr, söder, öster och väster. Med tiden gjordes genombrott för nya utfarter. Efter freden 1658 då Lund blev en svensk stad infördes tull vid stadsportarna. Vallen blev tullgräns och förbättrades. Även palissaderna lagades.

Vallen blev ointressant

År 1704 gjorde lantmätare Johan Bergman en karta över Lund, vilken visar att vallen då var i gott skick men att vallgraven tycks vara utplanad. Det var dyrt att hålla palissaden i skick och i mitten på 1700-talet lyckades magistraten få Lund befriat från kravet på staket. År 1811 avskaffadestullen. Därefter var vallen ointressant för stadens styre och raserades efterhand med undantag för delen mellan Södertull och Västcrport.

Den sydöstra sträckningen blev utlagd till ”boulevard” (Södra Esplanaden) 1891. Sträckan i nordväst frän Sankt Peters kloster upp till Norrtull utplånades i samband med järnvägens tillkomst. Den sydvästra delen, från Södertull till Sankt Peters kloster beskrivs i en resebcrättelse 1812 som ”En angenäm promenadplats med vidsträckt insikt mot väster och söder.” Området överläts 1820 till universitetet som åtog sig att hålla vallen i stånd och bruka den som ”akademisk promenad”. Gasverkets tillkomst 1863 medförde att ännu en del av vallen försvann.

Inför Lundautställningen 1907 gjordes ett genombrott i vallen för en infart från Nygatan. Slutstationen tor Revingebanan flyttades från Södertull till vallens norra ända och fick namnet Högevall.

Ragnar Blomqvist beklagade att den unika fornlämningen förbises både av lundabor och turister. ”Ingenstans finns en skylt som påpekar dess existens och omtalar dess rätta karaktär. Stora träd har i mer än hundrafemtio år sugit näring ur vallen. Människors idrottsliga aktiviteter har bidragit till förnötning liksom naturens ständiga erosion. Allehanda destruktiva krafter har stadens styrande haft att kämpa mot alltsedan vallens tillkomst”.

Inte är det bättre i dag, nästan trettio år senare. Men nu är det staden själv som är en destruktiv kraft. Hur ska man annars tolka planen på ett genombrott?

Bild: Här planers ett genombrott i den gamla stadsvallen.

Text: Solveig Ståhl. Gamla Lund Nytt 2010:3

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Kristoffer Lindblad
  Publicerad 22 december, 2010 av Rune Källén