logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Folkskolebyggnader

   Byggnader | Skolor

1842 fick Sverige en folkskolestadga som föreskrev allmän skolplikt. Till en början bedrevs folkundervisningen ofta i provisoriska lokaler. På 1860-talet kom emellertid skolbyggandet igång på allvar i landets kommuner, efter en tid av livlig fackdebatt om pedagogik och om skolbyggnaders utformning. Bland annat publicerade överintendentsämbetet 1865 en samling ”Normalritningar för folkskolebyggnader”. Skriften förespråkar en enkel och funktionell arkitektur där ”i första rummet vackra proportioner sökes samt orneringen okonstlad härledes ur konstruktionen”. Stor vikt lades vid de hygieniska aspekterna; god luftväxling i salarna, tillfredsställande belysning och uppvärmning samt praktisk bänkinredning.

I Lund rådde stor brist på skollokaler och 1867 fattades beslut om uppförandet av Södra Folkskolan, numera Vårfruskolan. Som arkitekt anlitade skolrådet Per Ulrik Stenhammar. Att uppdraget gick till en stockholmsarkitekt förklaras kanske av att Stenhammar vid tidpunkten var anställd vid Överintendentsämbetet, och därigenom ansågs företräda ett modernt synsätt på skolbyggnadsfrågan. Med sitt gedigna byggnadssätt överensstämmer Vårfruskolan också i mycket med tidens ideal.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 6 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén