logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Berlingska boktryckeriet

   Byggnader | Företag | Lunds historia

BV_berlingska01
BV_berlingska01

1745 etablerade sig släkten Berling som akademiboktryckare i Lund. Från mitten av 1700-talet var familjen bosatt i gård nr 296 vid Lilla Gråbrödersgatan, nuvarande Televerkets tomt.

På 1840-talet förvärvade Fredrik Berling tomt 307 på andra sidan gatan, i kvarteret Gråbröder, och verksamheten flyttades dit. I gathörnet uppfördes ett gediget tvåvåningshus av tegel med tygel vid Lilla Gråbrödersgatan.

Tomtinnehavet utökades på 1860-talet med granngårdarna 305 och 306, som var bebyggda med en del äldre hus. Härigenom fick tryckeriet möjligheter att expandera och nya verkstadsbyggnader uppfördes efterhand. En envåningsbyggnad, inredd till magasin, byggdes 1868 vid västra delen av Lilla Gråbrödersgatan.

BV_berlingska02

1888 övertogs rörelsen av Berlingska Boktryckeri och Stilgjuteri AB. Samma år uppfördes ett tvåvåningshus vid Lilla Gråbrödersgatan, i vilket den 20 år gamla magasinsbyggnaden införlivades. Här inreddes Stilgjuteri, sätteri och lagerlokaler.

Byggnadens verkstadsfunktion beslöjas av fasadens prydliga nyrenässans, som snarast ger intryck av bostadshus. De fabriksbyggnader som på 1890-talet uppfördes inne på gården representerar däremot en mer renodlad industriarkitektur. Särskilt tre våningshuset från 1899 utgör ett intressant exempel på en funktionellt utformad verkstadsanläggning med sakligt enkel tegelfasad och stora fönster.

Tvåvåningshuset i gathörnet samt flygeln vid Lilla Gråbrödersgatan uppfördes 1846. De är murade av handslaget rött tegel med enkla släta fasader, där ett våningsmarkerande band och en gesims av profiltegel utgör den enda artikuleringen. Fönstren är raka med sexrutade gröna fönster. Den smala rundbågiga porten är den ursprungliga, med stentrappa, grönmålad pardörr med fyllningar samt ett halvcirkelformat överljusfönster. Sadeltaket är täckt med enkupigt rött tegel. 1856 förlängdes flygeln vid Lilla Gråbrödersgatan med en tillbyggnad i samma utförande. 1868 inrymde flygeln kontor, rum för lokomobil, ett rum för vaskning av stilar samt papperslager.

BV_berlingska03

Tvåvåningshus av tegel med fasad i nyrenässans. Bottenvåningen har rusticerad, grå puts och den övre våningen rött maskintegel med fönsteromfattningar och hörnkedjor i puts. Mellan våningarna och vid takfoten löper profilerade lister. Fönstren är sexrutade, tvärpostförsedda och rödmålade. Sadeltaket är täckt med röd falsplåt. I västra halvan av huset ingår en envånings magasinsbyggnad från 1868. I bottenvåningen inrymdes 1888 sätteri och lagerrum och i övervåningen Stilgjuteri och magasin.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 5 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén