logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kiliansgatan 11 – Kiliansgården

   Byggnader

kil11

På fastigheten finns idag två byggnader, en stor mitt på tomten och en liten i hörnet av Kiliansgatan och Magie Stora Kyrkogata.

Den stora byggnaden har en våning med valmat sadeltak och frontespiser på båda fasaderna. Den är uppförd av ekekorsvirke med bränd sten och har sockel av natursten med en del stenar från medeltida kyrkor. Facken är idag slammade och gulmålade, timrån  brun, fönsterna tvåluftade med täta spröjsar, målade gröna och taket klätt med rött, enkupigt tegel. I båda entréerna finns nytillverkade, grönmålade pardörrar i gustaviansk stil. Vid östgaveln finns putsade gulmålade flyglar i en våning mot söder och norr.

Huset byggdes 1775 som bostadshus på en stor tomt som omfattade hela den östra delen av kvarteret Sankt Mikael och hela kvarteret Sigrid. Byggherre är troligen filosofiprofessorn Johan Nelander som med säkerhet var ägare till fastigheten 1783. Senare ägare till tomten har varit professorerna Matthaeus Fremling och Peter Dahl, prosten Cedergren, byggmästare Esscher, borgmästare Möller, fru Emma Charpentier och AB Lunds mejeri, innan Lunds stad blev dess ägare 1949.

1865, när huset ägdes av byggmästare Esscher, gjordes en omfattande renovering. Troligen har vid detta tillfälle  fönsterna gjorts större, ty man har iakttagit att korsvirket just där har flyttats nedåt. 1903 lät fru Charpentier göra en tillbyggnad vid östra gaveln och en utbyggd förstuga framför huvudentrén.

När Lunds stad blev ägare till huset 1949 var hela huset putsat. Taket var klätt med skiffer mot söder och papp mot norr. En omfattande renovering gjordes 1960, då man i möjligaste mån återställde husets ursprungliga utseende. Idag används det som ungdomsgård och har namnet Hemgården.

Tomtens lilla hus är ursprungligen byggt som uthus till det stora. 1956 renoverades det och inreddes för en konsthantverksbutik, vilken fortfarande finns kvar och har namnet Kiliansgården.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 8 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 5 oktober, 2009 av Rune Källén