logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Huset på Maria Magle kyrkogård

   Byggnader

RK_historiskamuseet
RK_historiskamuseet

1863 byggdes här en envåningsbyggnad i tegel som kemiskt laboratorium på f. d. Maria Magle kyrkogård. 1879 skedde en till och påbyggnad. 1959 överläts byggnaden till historiska institutionen som gjorde en del ändringar i interiören. 2014 flyttade institutionen till LUX och fastigheten ha numera privat ägare.
Läs mer om byggnaden och dess historia här.

Maria Magle kyrka

I kvarteret har en gång funnits en kyrka och en kyrkogård. Maria Magle kyrka nämns första gången 1222. I 1570 års jordebok omtalas att kyrkan länge varit öde, men själva kyrkogården användes ända fram till 1816 av Östra Torns by. I husets källare finns en mur som är en rest av kyrkan och på institutionens fasad finns en skylt som meddelar att kyrkan en gång legat här. Kyrkan lokaliserades dock först vid en grävning i samband med byte av avloppsrör 1998.

Inne på gården påträffades stora gråstenar, fast förankrade i bottenleran. De låg som en mur i öst-västlig sträckning, omgivna av raseringsmassor. Alldeles norr om murens östra del hittades fragment av glaserat golvtegel. En kalkstensplatta, troligen från kyrkans golv, påträffades i porten. Muren i källaren ligger så gott som parallellt med den som upptäcktes 1998. Slutsatsen blir att den bevarade muren, som är omkring 1,8 meter hög och överst har ett till två skift av dagermuren kvar, är en rest av den södra långhusmuren.

Tillsammans ger murarna långhuset en bredd av omkring 11 meter, längd cirka 22 meter, med kor och absid en längd av ungefär 37 meter. Undersökningen gjordes av arkeolog Viveka Rönn och resultatet finns i en rapport utgiven av Kulturen, ”Kvarteret Maria Magle, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998”, Arkeologiska Arkivrapporter från Lund nr 71 samt i en artikel ”Medeltida kyrka upptäckts vid grävning. S:ta Maria Magle kyrka nu lokaliserad” i Gamla Lund Nytt 1999:2.

1863 byggdes västra delen av bottenvåningen som kemisk institution. Östra delen av bottenvåningen och hela plan 2 byggdes 1879.
Ett minne från kemitiden är de många skorstenarna som
gått till dragskåp och annan utrustning. Skorstenarna omfattas av kulturskydd och får inte avlägsnas, trots att de idag inte fyller någon funktion.

Delar av den gamla rumsindelningen kan fortfarande spåras och i en del rum finns märkligt formade utrymmen som knappast kan utnyttjas till något. Vid tiden för uppförandet ansågs huset ligga långt från den hävdvunna universitetsmiljön i och runt Lundagård. Den danske arkitekten Ludvig Fenger ritade byggnaden, men fick se sitt förslag avsevärt förenklat. Huset är byggt i gult Lommategel, som var ett vanligt byggnadsmaterial i Lund vid den tiden. En stor ombyggnad gjordes 1982-1983.

Källa: Historiska institutionens hemsida

  Senast uppdaterad 22 december, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén