logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Västerbro

Västerbro

Västerbro, stadsdel i förändring. De gamla industrikvarteren, ibland kallat Öresundsvägens verksamhetsområde, som utgör området mellan Öresundsvägen och Fjelievägen i nord-sydlig riktning och Bryggaregatan och Fjeliekarusellen i öst-västlig riktning får en ny utformning och många nya hus kommer att byggas där. En ny gata, Västra Esplanaden planeras att läggas i Bjerredsbanans tidigare sträckning.Västerbro österut.
Foto: Kristoffer Lindblad 2020.

¤ Från Öresundsvägens industriområde till Västerbro

Tanken att stadens industrier borde separeras från bostadsbebyggelsen är en 1900-talsföreteelse. Under 1800-talet låg fabriksbyggnader och bostäder blandade i samma kvarter inne i staden. Men när stadsfullmäktige 1913 för första gången principgodkände en sammanhängande plan för stadens obebyggda områden så hade ett större industriområde lagts ut längs Öresundsvägen. Redan dessförinnan hade dock en transformatorstation för […]

Alfa-Laval

Idag ligger Alfa-Lavals huvudkontor i Lund och företaget har cirka 1200 anställda i staden, men bakgrunden till Alfa-Lavals etablering i Lund står att finna i ett mindre järngjuteri.Lunds Nya Gjuteri grundades 1867 och hade sina lokaler snett emot Stationshuset vid Bangatan. Företaget övertogs 1897 av Rudelius & Boklund. De hade en bred produktion, men redan […]

Clioverken – CEPA

Öresundsvägens industriområde står nu (2021) inför en omvandling. I den kulturhistoriska inventeringen som har genomförts av området är Clioverkens gamla byggnad en av dem som lyfts fram särskilt som en representant för Lunds numera försvunna tunga industri, inte minst för att den har en av Lunds få bevarade industriskorstenar. Som så ofta för det industrihistoriska […]

Eksandhs

Eksandhs var arvtagaren till en av Lunds klassiska järnvaruhandlare, Sam Nilssons järnvaruhandel. Den hade grundats vid sekelskiftet 1900 och låg strax söder om Stortorget. Beslutet att flytta ut butiken från stadskärnan 1973 togs av Sam Nilssons sonson Nils Eksandh. Vid Öresundsvägen hade han köpt upp två tomter som hade tillhört Lunds stenförädling Forsberg och Wallin […]

Ivers Lee – Inpac

Det var under en studieresa till USA som Gunnar Brime kom i kontakt med Ivers Lee som sysslade med förpackning av andra företags produkter, så kallad kontraktsförpackning. Brime hade 1940 blivit chef för Åkerlund & Rausings försäljningsavdelning. Ruben Rausing stödde entreprenörskapet hos sina anställda chefer, vilket ledde till Åkerlund & Rausing kom att bli grogrund […]

Koistinens kontorshus

Kontorsbyggnaden ritades 1969 av lundaarkitekten Karl Koistinen för Landsbygge AB, LAB. Byggnaden är klädd med svart träpanel och har ett djärvt, nästan skulpturalt formspråk med sin kraftigt utskjutande takfot. Det spetsiga hörnet mot Fjelievägen är en följd av att byggnaden följer tomtens form. Hörnet markeras ytterligare av en järnkätting som fungerar som stuprör. Än djärvare […]

Lunds snickerifabrik

Lunds snickerifabrik startade 1946 i nybyggda lokaler vid Åldermansgatan. Där ligger de ännu kvar, men nu under namnet Lunds snickeri AB. Idag har snickeriet en inriktning mot inredningar, kontors- och butiksmöbler och företaget hamnar i kategorin 11-50 anställda. Byggnaden bestod av en länga i rött tegel med gavel mot gatan. Den var indelad i en […]

Lunnavillan

Förmodligen är det få tomter där det har byggts så många hus som på H.K. Industri AB:s tomt mellan Åldermansgatan och Fjelievägen. Där byggdes nämligen Harry Karlssons patenterade innovation, den prefabricerade Lunnavillan. Harry Karlsson hade etablerat sig som byggmästare 1935. Han blev en föregångsman när det gällde att introducera nya rationella byggmetoder och 1964 presenterade […]

Marknadsplatsen

Länge var fastans bägge kreatursmarknader i Lund begivenheter som lockade folk från när och fjärran, och det gällde då i synnerhet askonsdagens hästmarknad. Sedan gammalt var Stortorget det självklara marknadstorget, men successivt kom marknaden att flyttas allt längre ut. Först till Mårtenstorget, sedan till Clementstorget.  I början av 1930-talet flyttades så kreatursmarknaden ut till den […]

Maskinfabriken Eiker AB

Maskinfabriken Eiker grundades 1946 och dess första produkt var snöplogar, men snart tillverkades en mängd olika specialfordon. 1952 nämns lastningsmaskiner, sopvalsar, kabelvagnar och tippbara lastningskarosser. Till en början låg Eiker i en prydlig tegelbyggnad i hörnet Bryggaregatan/Öresundsvägen. Huset ritades av malmöarkitekten Valter Ahlqvist och ritningarna är daterade april 1946. Byggnaderna bestod av en tvåvåningsdel med […]

Skofabriken Standard

Skofabriken Standard var först ut med att etablera sig på det nya industriområdet i en nyuppförd byggnad som då låg i en rent lantlig omgivning. Företaget grundades av Johan Helander och Hjalmar Malmqvist 1922, även om verksamheten nog först kom igång något år senare. Hjalmar Malmkvist, född 1887, började sin bana som tillskärarelev på Eslövs […]

Skogaholm

När Fazer lade ner sin anläggning vid Annedalsvägen, så var det en lundaindustri med hundraåriga anor som gick i graven. Det hela tog sin början med Signe Persson som bedrev ett mindre bageri i den Werrenrathska gården vid Mårtenstorget där Konsthallen nu ligger. Vid 65 års ålder, år 1900, skrev hon till sonen Axel Peter […]

Vespa-Månsson

För Lunds vespa- och mopedägare var Vespa-Månsson vid Kobjersvägen en självklarhet. Axel Månssons första vespabutik låg vid Karl XI-gatan där restaurangen VESPA nu ligger. Där ska han 1950 ha sålt Lunds, och en av Sveriges, första vespor till lundaläkaren Stig Tejning. Men 1956 kunde Månsson flytta ut sin butik till det nybyggda huset i hörnet […]

Västra mottagningsstationen

Den 15 december 1907 kunde Lunds första elektricitetsverk börja leverera energi. För att få tillgång till el gick staden in som delägare i Sydsvenska Kraftaktiebolaget, nu Sydkraft, som 1909 uppförde en transformatorstation för växelström vid Fjelievägen. Från kraftstationen i Lagan tog den emot 50 000 volt. Efter 60 år, 1969, ersattes den tidigare transformatorstationen av en […]